Blanketter om underhållsskyldighet


Rådets förordning (EG) nr 4/2009 av den 18 december 2008 om underhållsskyldighet syftar till att säkerställa en snabb och effektiv indrivning av underhållsbidrag.


Förordningen omfattar nio standardfomulär som ska underlätta kommunikationen mellan centralmyndigheterna och göra det möjligt att ge in ansökningar på elektronisk väg.

Den är tillämplig mellan alla Europeiska unionens medlemsstater, inklusive Storbritannien (kommissionens beslut 2009/451/EG av den 8 juni 2009).

Danmark har genom en förklaring, som bygger på ett parallellavtal med Europeiska gemenskapen, bekräftat sin avsikt att genomföra innehållet i förordningen, i den mån den ändrar förordning (EG) nr 44/2001.

Danmark och Förenade kungariket är inte bundna av 2007 års Haagprotokoll.

Förutom de nio standardformulären har det europeiska rättsliga nätverket på privaträttens område utvecklat ett standardformulär (ej obligatoriskt) för angivande av utestående underhållsfordringar. Syftet med detta formulär är att underlätta det praktiska genomförandet av förordningen om underhållskyldighet och medborgarnas reella möjlighet att utöva sina rättigheter i hela EU.

Nio standardformulär

Dessa formulär kan fyllas i efter att man klickat på en av länkarna nedan. Har man redan påbörjat och sparat ett utkast kan det hämtas med knappen "Hämta utkast".
Från och med den 1 februari 2020 är Storbritannien inte längre ett EU-land. Enligt utträdesavtalet ska EU-rätten dock gälla för och i Storbritannien under övergångsperioden. Därför kan Storbritannien väljas i formulären fram till övergångsperiodens slut den 31 december 2020.

 • BILAGA I - Utdrag ur en dom/förlikning inför domstol om underhållsskyldighet som inte är föremål för ett förfarande för erkännande och en verkställbarhetsförklaring
  • sv_in svenska
 • BILAGA II - Utdrag ur dom/förlikning inför domstol om underhållsskyldighet som är föremål för ett förfarande för erkännande och en verkställbarhetsförklaring
  • sv_in svenska
 • BILAGA III - Utdrag ur en officiell handling om underhållsskyldighet som inte är föremål för ett förfarande för erkännande och en verkställbarhetsförklaring
  • sv_in svenska
 • BILAGA IV - Utdrag ur en officiell handling om underhållsskyldighet som är föremål för ett förfarande för erkännande och en verkställbarhetsförklaring
  • sv_in svenska
 • BILAGA V - Framställan om särskilda åtgärder
  • sv_in svenska
 • BILAGA VI - Ansökningsformulär för erkännande, verkställbarhetsförklaring eller verkställighet av en dom om underhållsskyldighet
  • sv_in svenska
 • BILAGA VII - Ansökningsformulär avseende erhållande eller ändring av en dom om underhållsskyldighet
  • sv_in svenska
 • BILAGA VIII - Mottagandebevis för en ansökan
  • sv_in svenska
 • BILAGA IX - Meddelande om vägran att behandla en ansökan eller beslut att inte längre behandla en ansökan
  • sv_in svenska

Om du redan har ett formulär använd knappen ''Hämta utkast''.

Om du redan har ett formulär använd knappen ''Hämta utkast''.


Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.
Vi håller på att uppdatera en del av innehållet på webbplatsen med anledning av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Senaste uppdatering : 21/04/2015