Автоматизирана обработка

Модерните информационни технологии промениха бързо и съществено нашето ежедневие. Гражданското съдопроизводство трябва да реагира адекватно на предизвикателствата вследствие на тази промяна, за да осигури рамка за правосъдие, която може да върви в крак с очакванията на съвременните общества.

През последните години все повече и повече държави членки въведоха правни промени, които позволяват използването на съвременни комуникационни и информационни технологии в гражданското съдопроизводство. Тези промени позволяват комуникацията между съдебните органи и страните по делото да се извършва по нови канали като Интернет.

В някои случаи може да бъде заведено дело посредством електронна искова молба, изпратена от ищеца до съда по интернет; в други случаи съдилища са компетентни да връчват съдебни документи по електронен път на страните; а в трети случаи цялата комуникация се извършва по електронен път. Съществуват някои държави членки, в които използването на Интернет за целите на комуникацията е прието за почти всички видове граждански производства, докато в други то е ограничено до някои специални видове производства.

Използването на съвременните комуникационни технологии в гражданското производство не трябва обаче да застрашава основните права на участващите страни. Достъпът до правосъдие не може да бъде ограничен поради факта, че дадена страна не разполага с някое средство на комуникационните технологии. Освен това националното законодателство трябва да гарантира, че комуникацията по интернет не накърнява подходящата защита на чувствителните данни, използвани в хода на производството.

За да получите по-подробна информация относно съответния правен контекст в държавите членки, моля изберете едно от знамената от менюто вдясно на екрана.

Последна актуализация: 27/04/2016

Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.
Във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз в момента Комисията актуализира част от съдържанието на този уебсайт. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.