Αυτόματη διαδικασία

Η σύγχρονη τεχνολογία πληροφοριών άλλαξε γρήγορα και σε μεγάλο βαθμό την καθημερινή μας ζωή. Οι δικαστικές διαδικασίες σε αστικές υποθέσεις πρέπει να εξελιχθούν ανάλογα για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που ανακύπτουν από τις αλλαγές αυτές και να προσφέρουν ένα πλαίσιο δικαιοσύνης το οποίο θα μπορεί να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των σύγχρονων κοινωνιών.

Τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότερα κράτη μέλη έχουν θεσπίσει αλλαγές στη νομοθεσία τους που επιτρέπουν τη χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών στις δικαστικές διαδικασίες σε αστικές υποθέσεις. Οι αλλαγές αυτές επιτρέπουν την επικοινωνία μεταξύ των δικαστικών αρχών και των διαδίκων μέσω νέων διαύλων, όπως το διαδίκτυο.

Σε ορισμένες περιπτώσεις η διαδικασία μπορεί να κινηθεί με ηλεκτρονική αίτηση που αποστέλλεται από τον ενάγοντα μέσω του διαδικτύου στο δικαστήριο. Σε άλλες περιπτώσεις τα δικαστήρια μπορούν να κοινοποιούν ηλεκτρονικά τα δικαστικά έγγραφα στους διαδίκους, ενώ σε άλλες περιπτώσεις όλη η επικοινωνία διενεργείται ηλεκτρονικά. Υπάρχουν μερικά κράτη μέλη, στα οποία η χρήση του διαδικτύου για τον σκοπό της επικοινωνίας γίνεται δεκτή για όλα σχεδόν τα είδη αστικών διαδικασιών, ενώ σε άλλα κράτη μέλη η χρήση αυτή περιορίζεται σε ορισμένες ειδικές διαδικασίες.

Η χρήση των συγχρόνων τεχνολογιών επικοινωνιών στις αστικές διαδικασίες δεν πρέπει να θέτει σε κίνδυνο τα θεμελιώδη δικαιώματα των διαδίκων. Το γεγονός ότι ένας διάδικος δεν έχει πρόσβαση σε συγκεκριμένο τεχνολογικό μέσο επικοινωνίας δεν μπορεί να παρεμποδίζει την πρόσβασή του στη δικαιοσύνη. Επιπλέον, η εθνική νομοθεσία θα πρέπει να διασφαλίζει ότι η επικοινωνία μέσω του διαδικτύου δεν απειλεί τη δέουσα προστασία των ευαίσθητων δεδομένων που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

Για να λάβετε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το συναφές νομικό περιβάλλον στα κράτη μέλη, επιλέξτε μία από τις σημαίες στα δεξιά.

Τελευταία επικαιροποίηση: 27/04/2016

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.
Η Επιτροπή επικαιροποιεί επί του παρόντος μέρος του περιεχομένου του ιστοτόπου λόγω της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.