Публикации на ЕСМ

С цел да се засили ефикасното прилагане на инструментите на Съюза, Мрежата е изготвила също така богат набор от ръководства, предназначени за гражданите и практикуващите специалисти. Тези ръководства са преведени на езиците на Съюза и в тях ще намерите полезна информация, която може да бъде изтеглена от рубриката „ЕСМ — граждански въпроси“ на Европейския портал за електронно правосъдие или от страницата на EU Bookshop (за публикациите от 2014 г. насам).

Публикации на ЕСМ

Ръководства за гражданите

Ръководства за практикуващите специалисти

Насоки за гражданите относно трансгранични гражданско- правни спорове в Европейския съюз PDF (724 Kb) bg

Съдебно сътрудничество по гражданскоправни въпроси в Европейския съюз PDF (1314 Kb) bg

Ръководство за потребителите относно Европейскaтa процедурa за искове с малък материален интерес PDF (780 Kb) bg

Practice Guide for the application of the new Brussels II Regulation (2004) PDF (1588 Kb) en


Практически наръчник за прилагането на Регламент „Брюксел IIа“ (2014) PDF (1061 Kb) bg


Практическо ръководство за прилагането на европейската процедура за искове с малък материален интерес PDF (1341 Kb) bg


Практическо ръководство за прилагането на Регламента за европейската заповед за плащане PDF (4367 Kb) bg


Използване на видеоконференция за събирането на доказателства по граждански и търговски дела в съответствие с Регламент (ЕО) No 1206/2001 на Съвета от 28 май 2001 година PDF (534 Kb) bg


Практическо ръководство за прилагането на Регламента относно европейско изпълнително основание PDF (1168 Kb) bg


• Practice guide for the application of the Regulation on the Taking of Evidence PDF (74 Kb) en

Други публикации, които имат отношение към съдебното сътрудничество по гражданскоправни въпроси

Сборник на законодателството на Европейския съюз по въпросите на съдебното сътрудничество по граждански и търговски дела PDF (7341 Kb) bg

Електронна книга на Съвета на Европейския съюз по Гражданско право — Европейско съдебно сътрудничество

Ръководство за добри практики в контекста на Хагската конвенция за гражданските аспекти на  международното отвличане на деца от 25 октомври 1980 г. - Медиация PDF (984 Kb) bg

Challenges in adoption procedures in Europe: Ensuring the best interests of the child PDF (4876 Kb) en

Практически наръчник за служители, прилагащи Конвенцията от 2007 г. за международното събиране на издръжка

Обяснителен доклад към Хагския протокол от 23 ноември 2007 г. за приложимото право към задължения за издръжка

Практическо ръководство - Компетентност и приложимо право при международни спорове между работник или служител и работодател

Рекламни материали

Плакат на ЕСМ PDF (165 Kb) bg (на разположение за свободно разпространение)

Последна актуализация: 15/06/2016

Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.
Във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз в момента Комисията актуализира част от съдържанието на този уебсайт. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.