Publikace Evropské soudní sítě

Dokumenty a informační příručky pro občany EU a právní odborníky o tématech Evropské soudní síti pro občanské a obchodní věci

V zájmu účinnějšího využívání unijních nástrojů vypracovala síť i četné průvodce pro občany a právní odborníky. V průvodcích, vydávaných ve všech jazycích Unie, najdete užitečné informace. Lze je stáhnout na stránkách sítě, která je součástí Portálu evropské e-justice, nebo na stránkách EU Bookshop (průvodce vydané v roce 2014 a později).

Klíčové dokumenty

Rozhodnutí Rady ze dne 28. května 2001 o vytvoření Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci (2001/470/ES) (konsolidované znění)

Zpráva Komise ze dne 10. března 2016 o činnostech Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci (COM(2016) 129 final)

Studie z roku 2014: Evaluation of the activities of the European Judicial Network in civil and commercial matters

Závěry Rady o Evropské soudní síti pro občanské a obchodní věci

Hlavní projev přednesený 1. února 2017 Věrou Jourovou, komisařkou pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů: Zpevňování Evropské justiční sítě PDF (214 Kb) en

Pracovní dokument o rodinné mediaci (listopad 2013) PDF (400 Kb) en

Osvědčené postupy EJS pro sběr údajů PDF (619 KB) EN

Publikace Evropské soudní sítě

Průvodce pro občany

Průvodce pro příslušníky právnických profesí

Průvodci občana přeshraničními občanskými soudními spory v Evropské unii PDF (718 Kb) cs

Justiční spolupráce v občanských věcech v Evropské unii PDF (1241 Kb) cs

Příručka pro uživatele k Evropskému řízení o drobných nárocích PDF (1098 KB) cs

Praktická příručka pro používání nového nařízení Brusel II (2004) PDF (731 KB) cs

Příručka pro občany : jak pravidla EU zjednodušují mezinárodní dědictví

Praktický průvodce pro uplatňování nařízení Brusel IIa (2014) PDF (970 Kb) cs

Vymáhání pohledávek v přeshraničních případech se zjednodušuje

Praktická příručka pro používání evropského řízení o drobných nárocích PDF (2398 KB) cs


Praktický průvodce pro uplatňování nařízení o evropském platebním rozkazu PDF (4361 Kb) cs

Vezměte prosím na vědomí, že průvodce nezohledňuje dvě změny, které vstoupily v platnost dne 14. července 2017. První změna doplňuje možnost pokračovat v řízení v případě podání odporu v souladu s pravidly nařízení (ES) č. 861/2007, kterým se zavádí evropské řízení o drobných nárocích. Druhá změna rozšiřuje působnost evropského řízení o drobných nárocích na nároky v hodnotě do 5 000 EUR.

Další informace v tomto ohledu naleznete v novém znění článku 17 a článku 2 nařízení (ES) č. 861/2007 ve znění nařízení (EU) 2015/2421.


Používání videokonferencí při dokazování v občanských a obchodních věcech podle nařízení Rady (ES) č. 1206/2001 ze dne 28. května 2001 PDF (600 Kb) cs


Praktický průvodce pro uplatňování Nařízení o evropském exekučním titulu PDF (1089 Kb) cs


Praktický průvodce pro používání nařízení o dokazování PDF (289 Kb) cs


Praktická příručka - Příslušnost a rozhodné právo v mezinárodních sporech mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem (2020) PDF (548 Kb) en


Pokyny k používání příloh nařízení (ES) č 4/2009 o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a o spolupráci ve věcech vyživovacích povinností


Praktický průvodce - Příslušnost a rozhodné právo pro mezinárodní spotřebitelské smlouvy

Ostatní publikace týkající se justiční spolupráce v občanských věcech

Sborník právních předpisů Evropské unie v oblasti justiční spolupráce v občanských a obchodních věcech - Vydání 2018

Sborník právních předpisů Evropské unie v oblasti justiční spolupráce v občanských a obchodních věcech - dodatek k vydání z roku 2017

Sbírka právních předpisů Evropské unie pro oblast soudní spolupráce v občanských a obchodních záležitostech - Vydání 2017

Elektronická kniha Evropské rady Občanské právo – Evropská justiční spolupráce

Pokyny pro správnou praxi na základě Haagské úmluvy ze dne 25. října 1980 o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí - Mediace PDF (847 Kb) cs

Problémy postupů týkajících se adopce v Evropě: jak nejlépe zajistit zájmy dítěte PDF (4876 Kb) en

Praktická příručka pro pracovníky zabývající se věcmi podle úmluvy z roku 2007 o výživném na dět

Důvodová zpráva týkající se Haagského protokolu ze dne 23. Listopadu 2007 o právu rozhodném pro vyživovací povinnosti

Propagační materiál

Plakát sítě PDF (157 Kb) cs (k distribuci)

Leaflet – Need help in a cross-border case? PDF (740 Kb) en

Poslední aktualizace: 04/01/2022

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.