Publikationer fra Det Europæiske Retlige Netværk

Dokumenter og vejledninger for EU-borgere og fagfolk vedrørende netværksemner

For at sikre en effektiv anvendelse af EU's instrumenter har netværket også udarbejdet en række vejledninger for borgere og aktører i retsvæsenet. I disse vejledninger, som findes på EU's sprog, findes der nyttige oplysninger, som kan downloades fra den europæiske e-justice-portal under Det Europæiske Retlige Netværk for civil- og handelssager eller fra EU Bookshop (for publikationer efter 2014).

De væsentligste dokumenter

Rådets beslutning 2001/470/EF af 28. maj 2001 om oprettelse af et europæisk retligt netværk på det civil- og handelsretlige område (konsolideret udgave)

Kommissionens rapport af 10. marts 2016 om Det Europæiske Retlige Netværk for civil- og handelssagers aktiviteter (COM(2016) 129 final)

2014 Study: Evaluation of the activities of the European Judicial Network in civil and commercial matters

Rådets konklusioner om Det Europæiske Retlige Netværk på det civil- og handelsretlige område

Hovedtale den 1. februar 2017 af Věra Jourová, kommissær med ansvar for retlige anliggender, forbrugere og ligestilling mellem mænd og kvinder: Opbygning af et stærkere europæisk retligt netværk PDF (214 Kb) en

Arbejdsdokument om familiemægling (november 2013) PDF (400 Kb) en

Det Europæiske Retlige Netværks gode praksis for dataindsamling PDF (619 KB) EN

Publikationer fra Det Europæiske Retlige Netværk

Vejledninger for borgerne

Vejledninger for retsvæsenets aktører

Citizens' guide to cross-border civil litigation in the European Union PDF (719 Kb) en

Samarbejde om civilretlige spørgsmål i Den Europæiske Union PDF (1082 Kb) da

A Guide for Users to the European Small Claims Procedure PDF (1699 KB) en

Practice Guide for the application of the new Brussels II Regulation (2004) PDF (1588 Kb) en

Vejledning til borgerne : sådan forenkler EU’s regler internationale arvesager

Praktisk vejledning i anvendelsen af Bruxelles IIa-forordningen (2014) PDF (992 Kb) da

Lettere gældsinddrivelse i grænseoverskridende sager i EU

Practice Guide for the Application of the European Small Claims Procedure PDF (2237 KB) en


Practice Guide for the application of the Regulation on the European Order for Payment PDF (5809 Kb) en

Bemærk venligst, at vejledningen ikke afspejler to ændringer, der trådte i kraft den 14. juli 2017. Ved den første ændring tilføjes en mulighed for at fortsætte sagen i tilfælde af indsigelse i overensstemmelse med bestemmelserne i forordning (EF) nr. 861/2007 om indførelse af en europæisk småkravsprocedure. Ved den anden ændring udvides anvendelsen af den europæiske småkravsprocedure til at omfatte krav til en værdi af op til 5 000 EUR.

Yderligere oplysninger herom findes i den nye affattelse af forordningens artikel 17 såvel som i artikel 2 i forordning (EF) 861/2007, som ændret ved forordning (EU) 2015/2421.


Practical guide on using videoconferencing to obtain evidence in civil and commercial matters PDF (724 Kb) en


Practice guide for the application of the Regulation on the European Enforcement Order PDF (1310 Kb) en


Vejledning i anvendelsen af forordningen om bevisoptagelse PDF (74 Kb) da


Praktisk vejledning - Kompetence og lovvalg i forbindelse med grænseoverskridende tvister mellem arbejdstager og arbejdsgiver (2020) PDF (548 Kb) en


Vejledning om anvendelse af bilagene i forordning (EF) nr 4/2009 om kompetence, lovvalg, anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser og samarbejde vedrørende underholdspligt


Praktisk vejledning - Retternes kompetence og lovvalg i internationale forbrugeraftaler

Andre publikationer, som er relevante for det civilretlige samarbejde

Kompendium over EU-retsforskrifter for civil- og handelsretligt samarbejde - Udgave 2018

Kompendium over EU-retsforskrifter for civil- og handelsretligt samarbejde - tillæg til 2017-udgaven

Kompendium over EU-retsforskrifter for civil- og handelsretligt samarbejde - Udgave 2017

Council of the European Union e-book on Civil Law – European Judicial Cooperation

Guide to Good Practice under the Hague Convention of 25 October 1980 on the Civil Aspects of International Child Abduction - Mediation PDF (771 Kb) en

Challenges in adoption procedures in Europe: Ensuring the best interests of the child PDF (4876 Kb) en

Praktisk håndbog for sagsbehandlere vedrørende konventionen om børnebidrag fra 2007

Forklarende rapport om Haagerprotokollen af 23. november 2007 om, hvilken lov der finder anvendelse på underholdspligt

Oplysningsmateriale

ERN poster PDF (165 Kb) da (kan rekvireres)

Leaflet – Need help in a cross-border case? PDF (740 Kb) en

Sidste opdatering: 04/01/2022

Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.