Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku väljaanded

Dokumendid ja juhised Euroopa Liidu kodanikele ja õigusala töötajatele tsiviil- ja kaubandusasju käsitleva Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku temaatika kohta

Liidu õigusaktide tõhusama kohaldamise tagamiseks on võrgustiku raames koostatud ka mitmesuguseid kodanikele ja õiguspraktikutele mõeldud juhendeid. Neist leiab kasulikku teavet ja neid saab ELi keeltes alla laadida Euroopa e-õiguskeskkonna portaali vastavast alajaotusest või ELi raamatukauplusest EU Bookshop (alates 2014. aastast avaldatud juhendid).

Olulised dokumendid

Nõukogu 28. mai 2001. aasta otsus, millega luuakse tsiviil- ja kaubandusasju käsitlev Euroopa kohtute võrk (2001/470/EÜ) (konsolideeritud versioon)

Komisjoni 10. märtsi 2016. aasta aruanne tsiviil- ja kaubandusasju käsitleva Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku tegevuse kohta (COM(2016) 129 final)

2014. aasta uuring: hinnang tsiviil- ja kaubandusasju käsitleva Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku tegevuse kohta

Nõukogu järeldused tsiviil- ja kaubandusasju käsitleva Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku kohta

Õigus- ja tarbijaküsimuste ning soolise võrdõiguslikkuse voliniku Věra Jourová 1. veebruari 2017. aasta põhisõnavõtt: „Tugevama Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku rajamine“ PDF (214 Kb) en

Perelepitust käsitlev töödokument (november 2013) PDF (400 Kb) en

Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku head tavad seoses andmekogumisega PDF (619 KB) EN

Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku väljaanded

Juhendid kodanikele

Juhendid õiguspraktikutele

Euroopa Liidu piiriüleste tsiviilkohtumenetluste juhend kodanikele PDF (714 Kb) et

Õigusalane koostöö tsiviilasjades Euroopa Liidus PDF (1094 Kb) et

Kasutusjuhend Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetlus PDF (993 KB) et

Praktiline juhend uue Brüsseli II määruse kohaldamiseks (2004) PDF (722 Kb) et

Juhend kodanikule : kuidas ELi eeskirjad lihtsustavad rahvusvahelisi pärimisküsimusi

Praktiline juhend Brüsseli IIa määruse kohaldamiseks (2014) PDF (938 Kb) et

Võlgade sissenõudmine on ELi piiriüleste juhtumite korral nüüd lihtsam

Praktiline juhend Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetluse kohaldamiseks PDF (2377 KB) et


Praktiline juhend Euroopa maksekäsumenetluse määruse kohaldamise kohta PDF (4356 Kb) et

Pange tähele, et juhend ei kajasta kahte muudatust, mis jõustusid 14. juulil 2017. Esimese muudatusega on lisatud võimalus jätkata menetlust juhul, kui esitatud on vastuväide vastavalt määrusele (EÜ) nr 861/2007, millega luuakse Euroopa väiksemate nõuete menetlus. Teise muudatusega laiendatakse Euroopa väiksemate nõuete menetlust kuni 5000 euro suurustele nõuetele.

Lisateabe saamiseks tutvuge määruse artikli 17 uue tekstiga ning määruse (EÜ) nr 861/2007 artikliga 2, mida on muudetud määrusega (EL) 2015/2421.


Videokonverentsi kasutamine tõendite kogumiseks tsiviil- ja kaubandusasjades vastavalt 28. mai 2001. aasta määrusele (EÜ) nr 1206/2001 PDF (529 Kb) et


Praktiline juhend Euroopa täitekorralduse määruse kohaldamise kohta PDF (1097 Kb) et


Praktiline juhend tõendite kogumist käsitleva määruse kohaldamise kohta PDF (199 Kb) et


Praktiline juhend - Kohtualluvus ja kohaldatav õigus töötaja ja tööandja vahelistes rahvusvahelistes vaidlustes (2020) PDF (548 Kb) en


Määruse (EÜ) nr 4/2009 (kohtualluvuse, kohaldatava õiguse, kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise ning koostöö kohta ülalpidamiskohustuste küsimustes) lisade kasutamise juhend


Praktiline juhend - Kohtualluvus ja kohaldatav õigus rahvusvahelistes tarbijalepingutes

Muud väljaanded, mis on tsiviilasjades tehtava õigusalase koostöö seisukohast olulised

Kokkuvõte Euroopa Liidu õigusaktidest, mis käsitlevad tsiviil- ja kaubandusasjades tehtavat õigusalast koostööd - 2017. aasta väljaanne

Kokkuvõte Euroopa Liidu õigusaktidest,mis käsitlevad tsiviil- ja kaubandusasjades tehtavat õigusalast koostööd - 2017. aasta väljaande lisa

Kokkuvõte Euroopa Liidu õigusaktidest justiitskoostöö kohta tsiviil- ja kaubandusasjades - 2017. aasta väljaanne

Euroopa Ülemkogu e-raamat tsiviilõiguse kohta – Euroopa õigusalane koostöö

Rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 25. oktoobri 1980. aasta Haagi konventsiooniga seotud hea tava juhend - Vahendamine PDF (894 Kb) et

Probleemid lapsendamise menetluses Euroopas: lapse huvide kaitse tagamine PDF (4876 Kb) en

Praktiline käsiraamat ametnikele laste ja teiste pereliikmete elatise rahvusvahelise sissenõudmise 2007. aasta konventsiooni alusel

Seletuskiri, milles käsitletakse 23. novembri 2007. aasta Haagi protokolli ülalpidamiskohustuste suhtes kohaldatava õiguse kohta

Tutvustavad materjalid

Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku plakat PDF (163 Kb) et (kättesaadav levitamiseks)

Leaflet – Need help in a cross-border case? PDF (740 Kb) en

Viimati uuendatud: 05/01/2022

Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.