Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla publikācijas

ES iedzīvotājiem un praktizējošiem juristiem paredzēti dokumenti un rokasgrāmatas par ar ETST (civillietās un komerclietās) saistītiem jautājumiem

Lai stiprinātu Savienības tiesību aktu efektīvu piemērošanu, tīkls ir izstrādājis arī plašu klāstu iedzīvotāju un lietotāju rokasgrāmatu. Šajās rokasgrāmatās, kas ir pieejamas Savienības valodās, jūs atradīsiet lietderīgu informāciju, ko var lejupielādēt Eiropas e-tiesiskuma portāla ETST iedaļā vai "EU Bookshop" (publikācijas, sākot no 2014. gada).

Galvenie dokumenti

Padomes 2001. gada 28. maija lēmums 2001/470/EK, ar ko izveido Eiropas Tiesiskās sadarbības tīklu civillietās un komerclietās (konsolidēta versija)

Komisijas 2016. gada 10. marta ziņojums par Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla civillietās un komerclietās darbību (COM(2016) 129 final)

2014. gada pētījums: Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla civillietās un komerclietās darbības novērtējums

Padomes secinājumi par Eiropas Tiesiskās sadarbības tīklu civillietās un komerclietās

Tieslietu, patērētāju un dzimumu līdztiesības komisāres Veras Jourovas 2017. gada 1. februāra programmatiskā runa "Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla nostiprināšana" PDF (214 Kb) en

Darba dokuments par mediāciju ģimenes lietās (2013. gada novembris) PDF (400 Kb) en

Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla (ETST) laba prakse jautājumā par datu vākšanu PDF (619 KB) EN

Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla publikācijas

Iedzīvotāju rokasgrāmatas

Lietotāju rokasgrāmatas

Sabiedrībai adresēta rokasgrāmata par pārrobežu civilo tiesvedību Eiropas Savienībā PDF (713 Kb) lv

Tiesiskā sadarbība civillietās Eiropas Savienībā PDF (1095 Kb) lv

Eiropas procedūra maza apmēra prasībām Lietotāju rokasgrāmata PDF (1831 KB) lv

Praktiskā rokasgrāmata Padomes Regulas (EK) Nr. 2201/2003 piemērošanai (2004) PDF (986 Kb) lv

Pilsoņa rokasgrāmata : kā ES noteikumi vienkāršo starptautiskos mantojumus

Prakses rokasgrāmata par Briseles IIa regulas piemērošanu (2014) PDF (952 Kb) lv

Atvieglota parādu piedziņa ES pārrobežu lietās

Praktiska rokasgrāmata par Eiropas procedūr as maza apmēra prasībām PDF (2335 KB) lv


Praktiskā rokasgrāmata par Eiropas maksājuma rīkojuma procedūras regulas piemērošanu PDF (5793 Kb) lv

Lūdzam ņemt vērā, ka rokasgrāmatā nav atspoguļoti divi grozījumi, kas stājās spēkā 2017. gada 14. jūlijā. Ar pirmo grozījumu tiek pievienota iespēja turpināt tiesvedību, ja ir iesniegts paziņojums par iebildumu saskaņā ar noteikumiem Regulā (EK) Nr. 861/2007, ar ko izveido Eiropas procedūru maza apmēra prasībām. Ar otro grozījumu paplašina Eiropas procedūras maza apmēra prasībām piemērošanu attiecībā uz prasībām apmērā līdz 5000 euro.

Papildu informāciju šajā sakarā skatīt regulas 17. panta jaunajā tekstā, kā arī 2. pantā Regulā (EK) Nr. 861/2007, kas grozīta ar Regulu (ES) 2015/2421.


Videokonferences izmantošana pierādījumu iegūšanai civillietās un komerclietās saskaņā ar Padomes 2001. gada 28. maija Regulu (EK) Nr. 1206/2001 PDF (528 Kb) lv


Praktisks metodiskais līdzeklis par to, kā piemērot regulu par eiropas izpildes rīkojumu PDF (1103 Kb) lv


Praktiskā rokasgrāmata pierādījumu iegūšanas regulas piemērošanai PDF (305 Kb) lv


Prakses rokasgrāmata - Jurisdikcija un piemērojamie tiesību akti starptautiskos strīdos starp darbinieku un darba devēju (2020) PDF (548 Kb) en


Norādījumi pielikumu izmantošanai saskaņā ar Regulu (EK) Nr 4/2009 par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, nolēmumu atzīšanu un izpildi un sadarbību uzturēšanas saistību lietās


Prakses rokasgrāmata - Jurisdikcija un piemērojamie tiesību akti starptautiskajos patērētāju līgumos

Citas publikācijas, kas ir saistītas ar tiesu iestāžu sadarbību civillietās

Eiropas Savienības tiesību aktu krājums par tiesu iestāžu sadarbību civillietās un komerclietās - 2018. gada izdevums

Eiropas Savienības tiesību aktu krājums par tiesu iestāžu sadarbību civillietās un komerclietās - 2017. gada izdevuma pielikums

Eiropas Savienības tiesību aktu krājums par tiesu iestāžu sadarbību civillietās un komerclietās - 2017. gada izdevums

Eiropadomes e-grāmata par civiltiesībām — Eiropas tiesu iestāžu sadarbība

Labas prakses rokasgrāmata saskaņā ar 1980. gada 25. oktobra Hāgas konvenciju par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem - Mediācija PDF (846 Kb) lv

Grūtības adopcijas procesos Eiropā: Bērna interešu aizsardzības nodrošināšana PDF (4876 Kb) en

Praktiska rokasgrāmata sociālo dienestu darbiniekiem par 2007. gada Bērnu uzturlīdzekļu konvencijas piemērošanu

Paskaidrojuma ziņojums attiecībā uz 2007. gada 23. novembra Hāgas par uzturēšanas pienākumiem piemērojamiem tiesību aktiem

Publicitātes materiāli

ETST plakāts PDF (155 Kb) lv (pieejams izplatīšanai)

Leaflet – Need help in a cross-border case? PDF (740 Kb) en

Lapa atjaunināta: 05/01/2022

Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.