EJN-publicaties

Documenten en handleidingen voor EU-burgers en beoefenaars met betrekking tot onder het EJN-civiel vallende onderwerpen

Om de efficiënte toepassing van Unie-instrumenten te versterken, heeft het netwerk ook een breed scala aan gidsen voor burgers en beroepsbeoefenaren opgesteld. In deze gidsen, die beschikbaar zijn in de officiële talen van de Unie, vindt u nuttige informatie die kan worden gedownload onder EJN-civiel op het Europees e-justitieportaal of vanuit de EU Bookshop (voor vanaf 2014 gepubliceerde gidsen).

Belangrijke documenten

Geconsolideerde tekst: Beschikking van de Raad van 28 mei 2001 betreffende de oprichting van een Europees justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken (2001/470/EG)

Verslag van de Commissie van 10 maart 2016 over de activiteiten van het Europees justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken (COM(2016) 129 final)

Studie 2014: de activiteiten van het Europees justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken

Conclusies van de Raad over het Europees justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken

Toespraak van Věra Jourová, EU-commissaris voor justitie, consumentenzaken en gendergelijkheid, op 1 februari 2017: Bouwen aan een sterker Europees justitieel netwerk PDF (214 Kb) en

Werkdocument over gezinsbemiddeling bij kinderontvoering (november 2013) PDF (400 Kb) en

Goede praktijken van het EJN voor gegevensverzameling PDF (619 KB) EN

EJN-publicaties

Gidsen voor de burger

Gidsen voor beoefenaren van juridische beroepen

Grensoverschrij-dende burgerlijke geschillen in de Europese Unie – Leidraad voor de burger PDF (719 Kb) nl

Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken in de Europese Unie PDF (1103 Kb) nl

Gebruikershandleiding bij de Europese procedure voor geringe vorderingen PDF (1825 KB) nl

Vademecum voor de toepassing van de nieuwe verordening “Brussel II” (2004) PDF (1601 Kb) nl

Gids voor burgers : vereenvoudiging van internationale erfenissen dankzij EU-regels

Praktijkgids voor de toepassing van de verordening Brussel IIbis (2014) PDF (1059 Kb) nl

Schuldinvordering wordt eenvoudiger in grensoverschrijdende zaken in de EU

Praktische handleiding voor de toepassing van de Europese procedure voor geringe vorderingen PDF (2063 KB) nl


Praktische handleiding voor de toepassing van de verordening tot invoering van een Europese betalingsbevelprocedure PDF (4356 Kb) nl

In de handleiding is geen rekening gehouden met twee wijzigingen, die op 14 juli 2017 in werking zijn getreden. Met de eerste wijziging wordt de mogelijkheid toegevoegd om de procedure voort te zetten in geval van indiening van een verweerschrift overeenkomstig de regels van Verordening (EG) nr. 861/2007 tot vaststelling van een Europese procedure voor geringe vorderingen. De tweede wijziging breidt het toepassingsgebied van de Europese procedure voor geringe vorderingen uit tot vorderingen met een waarde van niet meer dan 5 000 EUR.

Voor nadere informatie hierover wordt verwezen naar de nieuwe tekst van artikel 17 van de verordening en naar artikel 2 van Verordening (EG) nr. 861/2007, zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2015/2421.


Gebruik van videoconferenties om bewijs te verkrijgen in burgerlijke en handelszaken krachtens Verordening (EG) nr. 1206/2001 van de Raad van 28 mei 2001 PDF (734 Kb) nl


Praktische handleiding voor de Toepassing van de Verordening betreffende de Europese Executoriale Titel PDF (1138 Kb) nl


Praktische handleiding voor de toepassing van de verordening betreffende bewijsverkrijging PDF (218 Kb) nl


Praktische handleiding - Rechterlijke bevoegdheid en toepasselijk recht in internationale geschillen tussen de werknemer en de werkgever (2020) PDF (548 Kb) en


Richtsnoer betreffende het gebruik van de bijlagen bij Verordening (EG) nr 4/2009 betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen, en de samenwerking op het gebied van onderhoudsverplichtingen


Praktische handleiding - Rechterlijke bevoegdheid en toepasselijk recht bij internationale consumentenovereenkomsten

Andere relevante publicaties op het gebied van justitiële samenwerking in burgerlijke en handelszaken

Overzicht van de wetgeving van de Europese Unie inzake justitiële samenwerking in burgerlijke en handelszaken - Editie 2018

Overzicht van de wetgeving van de Europese Unie inzake justitiële samenwerking in burgerlijke en handelszaken - supplement bij de editie 2017

Overzicht van de wetgeving van de Europese Unie inzake justitiële samenwerking in burgerlijke en handelszaken - Editie 2017

E-book van de Raad van de Europese Unie over burgerlijk recht – Europese justitiële samenwerking

Gids voor goede praktijken onder het Haagse Verdrag van 25 oktober 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen - Bemiddeling PDF (807 Kb) nl

Uitdagingen in adoptieprocedures in Europa: bescherming van de belangen van het kind PDF (4876 Kb) en

Vademecum met praktische informatie en aanbevelingen voor dossierbeheerders betreffende het Haagse Verdrag van 2007 inzake levensonderhoud voor kinderen

Toelichtend verslag over het Protocol van Den Haag van 23 november 2007 inzake het recht dat van toepassing is op onderhoudsverplichtingen

Promotiemateriaal

EJN-poster  PDF (163 Kb) nl(beschikbaar voor verspreiding)

Leaflet – Need help in a cross-border case? PDF (740 Kb) en

Laatste update: 05/01/2022

Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.