Publikationer från det europeiska rättsliga nätverket

Dokument och riktlinjer för EU medborgare och rättstillämpare i frågor som rör det europeiska privaträttsliga nätverket

Nätverket har tagit fram flera handledningar för allmänheten och rättstillämpare för att främja en effektiv tillämpning av EU:s rättsakter. Handledningarna finns på de officiella EU-språken och kan laddas ned från nätverkets sidor på e-juridikportalen eller från EU Bookshop (publikationer från 2014 eller senare):

Viktiga dokument

Rådets beslut av den 28 maj 2001 om inrättande av ett europeiskt rättsligt nätverk på privaträttens område (2001/470/EG) (konsoliderad version)

Rapport av den 10 mars 2016 från Kommissionen till Europaparlamentet, rådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om verksamheten inom det europeiska rättsliga nätverket på privaträttens område (COM(2016) 129 final)

2014 Study: Evaluation of the activities of the European Judicial Network in civil and commercial matters

Rådets slutsatser om det europeiska rättsliga nätverket på privaträttens område

Tal den 1 februari 2017 av Věra Jourová, kommissionär för rättsliga frågor, konsumentfrågor och jämställdhet – Ett starkare europeiskt rättsligt nätverk PDF (214 Kb) en

Arbetsdokument om medling i familjetvister (november 2013) PDF (400 Kb) en

God praxis för datainsamling PDF (619 KB) EN

Publikationer från det europeiska rättsliga nätverket

Handledningar för allmänheten

Handledningar för rättstillämpare

Tvister över gränserna kort vägledning PDF (721 Kb) sv

Rättsligt samarbete på privaträttens område i Europeiska unionen PDF (1074 Kb) sv

Användarhandledning till det europeiska småmålsförfarandet PDF (1816 KB) sv

Handledning för tillämpningen av den nya Bryssel IIförordningen (2004) PDF (725 Kb) sv

En vägledning för medborgarna : hur internationella arvsfrågor förenklas genom EU-regler

Handledning för tillämpningen av Bryssel IIa-förordningen (2014) PDF (1051 Kb) sv

Skuldindrivning inom EU görs lättare när flera EU-länder berörs

Handbok för småmålsförfarandet PDF (2178 KB) sv


Handbok för tillämpningen av förordningen om ett europeiskt betalningsföreläggande PDF (5823 Kb) sv

Observera att vägledningen inte tar upp två ändringar som trädde i kraft den 14 juli 2017. Den första ändringen gör det möjligt att efter ett bestridande fortsätta förfarandet i enlighet med förordning (EG) nr 861/2007 om inrättande av ett europeiskt småmålsförfarande. Genom den andra ändringen utvidgas tillämpningen av det europeiska småmålsförfarandet till fordringar med ett värde på upp till 5 000 euro.

Närmare information om detta finns i den nya texten i artikel 17 i förordningen och i artikel 2 i förordning (EG) nr 861/2007, ändrad genom förordning (EU) 2015/2421.


Användning av videokonferenser vid bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur enligt rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av den 28 maj 2001 PDF (531 Kb) sv


Handbok för tillämpningen av Förordningen om en europeisk exekutionstitel PDF (1115 Kb) sv


Handledning för tillämpningen av förordningen om bevisupptagning PDF (213 Kb) sv


Praktisk vägledning - Domstols behörighet och tillämplig lag i internationella tvister mellan arbetstagare och arbetsgivare (2020) PDF (548 Kb) en


Vägledning om användning av bilagorna till förordning (EG) NR 4/2009 om domstols behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar samt samarbete i fråga om underhållsskyldighet


Praktisk vägledning - Domstols behörighet och tillämplig lag för internationella konsumentavtal

Andra publikationer om civilrättsligt samarbete

Europeiska unionens lagsamling rörande rättsligt samarbete inom privaträtten - 2018 års upplaga

Europeiska unionens lagsamling rörande rättsligt samarbete inom privaträtten - tillägg till 2017 års upplaga

Europeiska unionens lagsamling rörande rättsligt samarbete inom privaträtten - 2017 års upplaga

Rådets e-bok om civilrätt – Europeiskt rättsligt samarbete

Riktlinjer för God Praxis under Haagkonventionen av den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn - Medling PDF (837 Kb) sv

Challenges in adoption procedures in Europe: Ensuring the best interests of the child PDF (4876 Kb) en

Handbok för handläggare enligt 2007 års konvention om underhåll till barn

Förklarande rapport om Haagprotokollet av den 23 november 2007 om tillämplig lag avseende underhållsskyldighet

Marknadsföringsmaterial

Nätverkets affisch PDF (164 Kb) sv (får spridas)

Leaflet – Need help in a cross-border case? PDF (740 Kb) en

Senaste uppdatering: 04/01/2022

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.