Несъстоятелност

Ако имате паричен иск към фирма, която е застрашена от неплатежоспособност, разполагате с определени форми на защита.

Дадена фирма ви дължи пари, но тя има непогасени плащания, поради което не може да ви се издължи. По принцип в този случай законът предвижда две възможности:

  • Фирмата може да бъде спасена; в този случай със съдебно решение ѝ се назначава синдик. Целта на тази процедура е да се съхрани фирмата, да продължи дейността ѝ, да се запазят работните места и да се уредят задълженията ѝ, или
  • положението е толкова тежко, че е основателно да се прекрати фирмата, което на обикновен език означава фалит.

И в двата случая, когато има постановено съдебно решение, кредиторите вече не могат да предявяват самостоятелно претенции спрямо фирмата. Целта на този принцип е да се гарантира, че всички кредитори са поставени при равни условия, и да се защитят активите на длъжника. За да получите дължимите ви плащания, трябва да докажете претенциите си към съответното лице – известно като синдик или ликвидатор – което отговаря за реорганизацията или ликвидацията на активите на длъжника.

За да се попречи по-ефективно на длъжника да прехвърля активи от една държава-членка в друга с цел да избегне погасяване на задълженията си, бе приет Регламент относно производството по несъстоятелност .

За по-подробна информация изберете съответния флаг вдясно.

Последна актуализация: 10/11/2014

Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.
Във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз в момента Комисията актуализира част от съдържанието на този уебсайт. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.