Αφερεγγυότητα

Εάν έχετε χρηματική αξίωση κατά εταιρείας η οποία αντιμετωπίζει πτώχευση, μπορείτε να επωφεληθείτε από ορισμένες μορφές προστασίας.

Μία εταιρεία σας οφείλει χρήματα, αλλά έχει αναστείλει τις πληρωμές και, ως εκ τούτου, δεν μπορεί να σας πληρώσει. Σε μια τέτοια περίπτωση, ο νόμος γενικά προβλέπει δύο δυνατότητες:

  • η εταιρεία μπορεί να σωθεί σε αυτή την περίπτωση τίθεται υπό αναγκαστική διαχείριση με δικαστική απόφαση. Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι να διασωθεί η εταιρεία, να συνεχιστούν οι δραστηριότητές της, να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας και να ξεκαθαριστούν οι υποχρεώσεις της.
  • η κατάσταση είναι τόσο σοβαρή που να δικαιολογεί εκκαθάριση της εταιρείας, την κοινώς λεγόμενη πτώχευση.

Και στις δύο περιπτώσεις, αφ’ης στιγμής το δικαστήριο εκδώσει την απόφασή του, οι πιστωτές δεν μπορούν πλέον να προσφύγουν ατομικά κατά της εταιρείας. Ο λόγος είναι ότι πρέπει να διασφαλίζεται ότι όλοι οι πιστωτές αντιμετωπίζονται ισότιμα και ότι προστατεύονται τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη. Για να μπορέσετε λοιπόν να πληρωθείτε, πρέπει να αποδείξετε την αξίωσή σας στο πρόσωπο -τον λεγόμενο διαχειριστή ή εκκαθαριστή- που είναι υπεύθυνο για την αναδιοργάνωση ή την εκκαθάριση των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη.

Για την περίπτωση που ο οφειλέτης θελήσει να αποφύγει να πληρώσει τις οφειλές του μεταφέροντας περιουσιακά στοιχεία από ένα κράτος μέλος σε ένα άλλο, έχει εκδοθεί ο κανονισμός περί των διαδικασιών αφερεγγυότητας, ο οποίος δυσχεραίνει κατά πολύ το εγχείρημα.

Για να λάβετε λεπτομερείς πληροφορίες, επιλέξτε μία από τις σημαίες στα δεξιά.

Τελευταία επικαιροποίηση: 10/11/2014

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.
Η Επιτροπή επικαιροποιεί επί του παρόντος μέρος του περιεχομένου του ιστοτόπου λόγω της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.