Konkurs

Om man har en penningfordran på ett företag som riskerar konkurs så finns det vissa former av skydd.

Ett företag är skyldigt pengar, men har ställt in betalningarna och kan därför inte reglera skulden. Följande två möjligheter föreskrivs i det fallet:

  • Antingen kan företaget räddas, och företaget sätts då under tvångsförvaltning genom ett rättsligt avgörande. Syftet med detta förfarande är att skydda företaget, hålla igång verksamheten, bevara arbetstillfällena och reda ut skulderna.
  • Situationen är så pass allvarlig att en likvidation av företaget är motiverad, alltså det man i vardagligt tal kallar konkurs.

I båda fallen kan fordringsägarna, så snart domstolen har fattat sitt beslut, inte längre vidta enskilda åtgärder mot företaget. Syftet med den här principen är att se till att alla fordringsägare behandlas rättvist och att skydda gäldenärens tillgångar. För att få betalt måste man nu styrka sin fordran hos den person som ansvarar för att omorganisera eller likvidera gäldenärens tillgångar, vanligen kallad förvaltaren eller likvidatorn.

För att göra det väsenligt svårare för en gäldenär att undvika att behöva betala sina skulder genom överföring av tillgångar från en medlemsstat till en annan antogs förordningen om insolvensförfaranden.

Klicka på en av flaggorna till höger för närmare information.

Senaste uppdatering: 10/11/2014

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.
Vi håller på att uppdatera en del av innehållet på webbplatsen med anledning av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.