Отвличане на дете от родител

Вие сте международна двойка с деца, която е в процес на разделяне. Може би желаете да се върнете във вашата държава и да вземете детето си с вас. Ако обаче го направите без съгласието на другия родител или на съда, може да сте в нарушение на закона.

Показване на повечеПоказване на по-малко

Информирайте се какво е законно и какво да направите, когато детето ви е отвлечено от другия родител.

По какъв начин правилата на ЕС спомагат за предотвратяване на отвличането на дете от родител?

Съдът в държавата по обичайното местопребиваване на детето преди отвличането остава компетентен до уреждане на спора по отвличането. Това се прави с цел да се избегне родителите да отвличат децата си с надеждата съдът в собствената им страна да се произнесе по-благоприятно в тяхна полза.

Как родител може да си върне отвлечено дете?

Във всички страни от ЕС (с изключение на Дания) съществуват централни органи, които съдействат на родителите, станали жертва на трансгранично отвличане на дете. Възможно е да се започне процедура за връщане на детето. В такъв случай съдът трябва да се произнесе по въпроса в срок от шест седмици. Съдът трябва да даде на детето възможност да бъде изслушано по време на производството, освен ако това е неподходящо поради възрастта или степента на зрялост на детето.

Може ли съд в страната, в която детето е било отведено, да откаже връщането му?

Съдът в страната, в която детето е било отведено, може да се противопостави на връщането му само ако съществува сериозна опасност връщането на детето да го изложи на заплаха от психическо или физическо увреждане (член 13, буква b) от Хагската конвенция от 1980 г.). На връщането на детето обаче не може да се попречи, ако са взети необходимите мерки за закрила на детето. Ако съдът установи, че детето не следва да се връща, той трябва да се обърне към съда в страната, от която то е било отвлечено.

Съдът в страната, от която детето е отвлечено, взема окончателното решение, като отчита събраните от другия съд доказателствата и неговите доводи. Съдията трябва също така да изслуша детето и двете страни.

Ползва ли се решението на съда автоматично с изпълнителна сила?

Окончателното решение на съда в страната по произход се признава автоматично и подлежи на изпълнение в другата страна от ЕС, без да е необходима декларация за изпълняемост („премахване на екзекватурата“), ако съдията е издал удостоверение.

Връзки по темата:

Последна актуализация: 20/05/2019

Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.