Forældres bortførelse af børn

Er du en del af et internationalt par med børn, og går I nu fra hinanden? Du ønsker måske at vende tilbage til dit hjemland sammen med dine børn. Hvis du gør dette uden samtykke fra den anden forælder eller retten, begår du muligvis en lovovertrædelse.

Vis mereVis mindre

Find ud af, hvad der er lovligt, og hvad du skal gøre, hvis dit barn er blevet bortført af den anden forælder.

Hvordan bidrager EU-reglerne til at forhindre børnebortførelser?

Retten i det land, hvor barnet havde sit sædvanlige opholdssted før bortførelsen, er fortsat kompetent til at behandle sagen, indtil bortførelsessagen er blevet afgjort. Denne regel er indført for at undgå, at forældre bortfører deres barn i håb om at få en mere favorabel dom ved retten i deres eget land.

Hvordan kan en forælder få et bortført barn tilbage?

I alle EU-lande (bortset fra Danmark) er der Centrale myndigheder, der har til opgave at hjælpe forældre, der har været udsat for grænseoverskridende barnebortførelser. Det er muligt at iværksætte en procedure for at få barnet tilbagegivet. I et sådant tilfælde skal retten træffe afgørelse i sagen inden for en frist på seks uger. Retten bør give barnet lejlighed til at blive hørt under sagen, medmindre dette skønnes uhensigtsmæssigt på grund af dets alder og modenhed.

Kan en ret i det land, hvortil barnet blev bortført, nægte tilbagegivelse af barnet?

Retten i det land, hvortil barnet blev bortført, kan kun gøre indsigelse mod tilbagegivelse af barnet, hvis der er en alvorlig risiko for, at en tilbagegivelse vil udsætte barnet for fysisk eller psykisk skade (Artikel 13, punkt b), i Haagerkonventionen af 1980). Tilbagegivelse kan imidlertid ikke forhindres, hvis der er truffet passende foranstaltninger til beskyttelse af barnet. Hvis en ret finder, at barnet ikke skal tilbagegives, skal den kontakte retten i det land, hvor barnet blev bortført fra.

Retten i det land, hvor barnet blev bortført fra, vil så træffe endelig afgørelse i sagen, idet den tager den anden rets bevismateriale og argumentation i betragtning. Dommeren skal også høre barnet og begge forældre.

Vil Rettens afgørelse automatisk kunne fuldbyrdes?

Den endelige dom afsagt af retten i oprindelseslandet anerkendes automatisk og kan uden videre fuldbyrdes i den anden medlemsstat, idet der ikke er krav om, at afgørelsen erklæres eksigibel ("afskaffelse af eksekvaturproceduren"), forudsat at dommeren har forsynet dommen med en påtegning herom.

Relevante links:

Sidste opdatering: 20/05/2019

Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.