Vanhempien tekemät lapsikaappaukset

Kun puolisot ovat eri maiden kansalaisia, lasten huoltajuusjärjestelyihin on syytä kiinnittää avioerotilanteessa erityistä huomiota. Toinen vanhemmista haluaa kenties palata kotimaahansa ja viedä lapset mukanaan. Se voi kuitenkin olla vastoin lakia, jos muuttoon ei ole toisen vanhemman suostumusta tai tuomioistuimen lupaa.

Näytä enemmänNäytä vähemmän

Selvitä, mitä laissa sanotaan ja mitä on tehtävä, jos toinen vanhempi on kaapannut lapsen.

Miten EU:n säännöt helpottavat lapsikaappausten ehkäisemistä?

Sen jäsenvaltion tuomioistuimet, jossa lapsella on vakituinen asuinpaikka ennen kaappausta, ovat edelleen toimivaltaisia, kunnes lapsikaappaustapaus on ratkaistu. Tämä voi estää lapsikaappaustapaukset silloin, kun toinen vanhemmista suunnittelee lapsikaappausta saadakseen huoltajuusasian käsiteltäväksi oman asuinmaansa tuomioistuimessa siinä toivossa, että tuomio olisi hänen kannaltaan suotuisampi.

Miten vanhempi voi saada kaapatun lapsen takaisin?

Kaikissa EU:n jäsenvaltioissa (Tanskaa lukuun ottamatta) on keskusviranomainen, jonka tehtävänä on avustaa vanhempia, joiden lapsi on kaapattu toiseen jäsenvaltioon. Viranomainen voi käynnistää menettelyn lapsen palauttamiseksi. Siinä tapauksessa tuomioistuimen on ratkaistava asia kuudessa viikossa. Tuomioistuimen olisi kuultava lasta menettelyn yhteydessä, paitsi jos se ei ole aiheellista lapsen iän tai kypsyysasteen vuoksi.

Voiko sen maan tuomioistuin, johon lapsi on kaapattu, kieltäytyä palauttamasta lasta?

Sen maan tuomioistuin, johon lapsi on kaapattu, voi vastustaa lapsen palauttamista vain jos on olemassa vakava vaara, että palauttaminen saattaisi lapsen alttiiksi ruumiillisille tai henkisille vaurioille (Haagin vuoden 1980 yleissopimuksen 13 artiklan b alakohta). Palauttamista ei kuitenkaan voida estää, jos lapsen suojelemiseksi on toteutettu asianmukaiset järjestelyt. Jos tuomioistuin katsoo, että lasta ei pitäisi palauttaa, sen on otettava yhteyttä sen maan tuomioistuimeen, josta lapsi vietiin pois.

Sen maan tuomioistuin, josta lapsi vietiin pois, tekee asiassa lopullisen ratkaisun ottaen huomioon todistusaineiston ja toisen tuomioistuimen perustelut. Lisäksi tuomarin on kuultava sekä lasta että molempia vanhempia.

Onko tuomioistuimen päätös suoraan täytäntöönpanokelpoinen?

Tuomioistuimen lopullinen päätös on suoraan tunnustettavissa ja täytäntöönpanokelpoinen muissa EU-maissa ilman täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista (ns. eksekvatuurimenettely on poistettu), jos tuomari on antanut tuomiosta todistuksen.

Hyödyllisiä linkkejä:

Päivitetty viimeksi: 20/05/2019

Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.