Ontvoering van kinderen door hun ouders

Bent u een internationaal paar met kinderen en gaat u scheiden? Misschien wilt u samen met uw kind terug naar uw land van herkomst. Doet u dat echter zonder toestemming van de andere ouder of de rechter, overtreedt u mogelijk de wet.

MeerMinder

Zoek uit wat rechtmatig is en wat u dient te doen als uw kind door de andere ouder is ontvoerd.

Hoe helpt het EU-recht ontvoering van kinderen te voorkomen?

De rechter van het land waar het kind zijn gewone verblijfplaats had vóór de ontvoering, blijft bevoegd totdat de ontvoeringszaak is afgehandeld. Op deze manier wordt voorkomen dat ouders hun kind ontvoeren in de hoop een gunstiger beslissing te krijgen van de rechter van hun eigen land.

Hoe kan een ouder een ontvoerd kind terugkrijgen?

Alle EU-landen (behalve Denemarken) hebben centrale autoriteiten om ouders te helpen die het slachtoffer zijn van kinderontvoering. Het is mogelijk een procedure te starten om het kind terug te halen. In dat geval moet de rechter zich binnen zes weken over de zaak uitspreken. De rechter moet het kind de mogelijkheid bieden om tijdens de procedure te worden gehoord, tenzij dit vanwege zijn of haar leeftijd en rijpheid ongepast lijkt.

Kan een rechter van het land waar het kind is ontvoerd, de terugkeer van het kind weigeren?

De rechter van het land waar het kind is ontvoerd, kan zich alleen tegen de terugkeer van het kind verzetten, als er een ernstig risico bestaat dat het kind door zijn terugkeer wordt blootgesteld aan een lichamelijk of geestelijk gevaar (Artikel 13, onder b), van het Haags Verdrag van 1980). De terugkeer kan echter niet worden verhinderd wanneer afdoende regelingen zijn getroffen om het kind te beschermen. Als de rechter van oordeel is dat het kind niet mag terugkeren, moet hij contact opnemen met de rechter van het land waaruit het kind is ontvoerd.

De rechter van het land waaruit het kind is ontvoerd, zal zich vervolgens definitief over de zaak uitspreken, rekening houdend met de bewijsvoering en de redenering van de andere rechter. De rechter moet ook het kind en beide partijen horen.

Zal de beslissing van de rechter automatisch uitvoerbaar zijn?

De definitieve uitspraak van de rechter in het land van oorsprong wordt automatisch erkend in het andere EU-land en daar automatisch uitvoerbaar zonder dat een uitvoerbaarheidsverklaring nodig is (“afschaffing van het exequatur”), mits de rechter een certificaat heeft afgegeven.

Links:

Laatste update: 20/05/2019

Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.