Uprowadzenie dziecka przez jednego z rodziców

Informacja dla par międzynarodowych z dziećmi, które planują separację. Jedno z partnerów może chcieć powrócić do kraju rodzinnego razem z dzieckiem. Jeżeli jednak tak zrobi bez zgody drugiego rodzica lub sądu, może złamać prawo.

WięcejMniej

Poniżej zamieszczono informacje o tym, co jest zgodne z prawem i co należy zrobić, jeżeli dziecko zostało uprowadzone przez drugiego rodzica.

W jaki sposób przepisy UE pomagają zapobiec uprowadzeniu dziecka przez jednego z rodziców?

Sąd w państwie, w którym dziecko miało miejsce zwykłego pobytu przed uprowadzeniem, pozostaje właściwy do zakończenia sprawy o uprowadzenie. Ma to zniechęcić rodziców do uprowadzenia dziecka w nadziei, że w ich własnym państwie uzyskają bardziej korzystny dla siebie wyrok.

W jaki sposób rodzic może odzyskać uprowadzone dziecko?

We wszystkich państwach członkowskich UE (z wyjątkiem Danii) funkcjonują organy centralne, których zadaniem jest pomoc rodzicom, których dziecko zostało uprowadzone za granicę. Istnieje możliwość wszczęcia postępowania o powrót dziecka. W takim przypadku sąd musi rozstrzygnąć sprawę w terminie sześciu tygodni. W toku postępowania sąd powinien wysłuchać dziecko, chyba że jest to niewłaściwe ze względu na jego wiek i poziom dojrzałości.

Czy sąd w państwie, w którym dziecko zostało uprowadzone, może odmówić wydania orzeczenia o powrocie dziecka?

Sąd w państwie, w którym dziecko zostało uprowadzone, może odmówić wydania orzeczenia o powrocie dziecka, jedynie gdy istnieje poważne ryzyko, że powrót naraziłby dziecko na szkodę fizyczną lub psychiczną (art. 13 lit. b) konwencji haskiej z 1980 r.). Nie można jednak zapobiec powrotowi dziecka, jeżeli zostały poczynione odpowiednie ustalenia mające na celu ochronę dziecka. Jeżeli sąd uzna, że nie można zarządzić powrotu dziecka, musi zwrócić się do sądu w państwie, z którego zostało uprowadzone dziecko.

Sąd w państwie, z którego dziecko zostało uprowadzone, dokona następnie ostatecznego rozstrzygnięcia, uwzględniając dowody i argumentację drugiego sądu. Sąd musi również wysłuchać dziecko i obydwie strony.

Czy orzeczenie sądu będzie wykonane automatycznie?

Prawomocne orzeczenie sądowe wydane w państwie pochodzenia jest automatycznie uznawane i wykonywane w innym państwie UE bez potrzeby stwierdzenia jego wykonalności („zniesienie exequatur”), pod warunkiem że sędzia wystawił zaświadczenie.

Powiązane strony:

Ostatnia aktualizacja: 20/05/2019

Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.