Равенство между половете

Европейската комисия желае да предостави материали за обучение, които ще бъдат в помощ както на практикуващите юристи за тяхно лично ползване, така и на обучителите на практикуващи юристи като ресурс за тяхната работа. Този подраздел на европейския портал за електронно правосъдие се отнася до равенството между половете. Информация за настоящото и бъдещото европейско законодателство, свързано с равенството между половете, може да бъде намерена на страниците за Правосъдие на уебсайта на Комисията.

Семинари относно законодателството на ЕС за равенството между половете (Европейска комисия)

Семинарите във връзка със законодателството на ЕС за равенство между жените и мъжете са организирани за Комисията като част от финансовата програма „Прогрес“. Принципът на равенство между жените и мъжете е заложен в правото на ЕС след подписването на Договора от Рим през 1957 г. Оттогава е приет значителен обем законодателство по въпроси като например равното третиране в областта на заетостта и професиите, защитата на здравето в контекста на отпуска по майчинство, родителския отпуск и достъпа до стоки и услуги. Изходната документация и изложенията на лекторите за семинарите можете да намерите тук.

Наръчници по различни въпроси, свързани с равенството между половете (Европейска комисия)

Практикуващите юристи, които желаят да задълбочат познанията и разбирането си за равенството между половете, могат да намерят допълнителна информация и анализи в няколко наръчника, които са изготвени за Комисията и са налични на английски език. Наръчниците обхващат следните теми:

Борбата срещу гениталното осакатяване на жени

Инструмент за електронно обучение „Обединени за прекратяване на гениталното осакатяване на жени“ (UEFGM)

Гениталното осакатяване на жени (FGM) е международно признато като нарушение на правата на жените и форма на насилие над деца. Като всяка друга форма на основано на пола насилие то представлява нарушение на основните права на живот, свобода, сигурност, достойнство, равенство между жените и мъжете, недискриминация и физическа и психическа неприкосновеност съгласно определението на Световната здравна организация.

В курса за електронно обучение „Обединени за прекратяване на гениталното осакатяване на жени“ (UEFGM) се разглежда проблемът за FGM в контекста на здравните служби и службите за предоставяне на убежище. Практикуващите юристи могат да бъдат заинтересовани от първите два основни модула, които предоставят въведение в разбирането на гениталното осакатяване като въпрос, свързан с правата на човека, и като специфична форма на основано на пола насилие. Практикуващите юристи, специализиращи в сферата на законодателството в областта на убежището, могат да бъдат заинтересовани от двата специализирани модула в областта на предоставянето на убежище.

Курсът е достъпен на английски, италиански и португалски език.

Последна актуализация: 01/10/2015

Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.
Във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз в момента Комисията актуализира част от съдържанието на този уебсайт. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.