Интелектуална собственост

Европейската комисия желае да предостави материали за обучение, които ще бъдат в помощ както на практикуващите юристи за тяхно лично ползване, така и на обучителите на практикуващи юристи като ресурс за тяхната работа. Този подраздел на европейския портал за електронно правосъдие се отнася до европейското право на интелектуална собственост. Информация за настоящото и бъдещото европейско законодателство, свързано с интелектуалната собственост, може да бъде намерена на уебсайта на Комисията.

Онлайн семинари по интелектуална собственост (Академия на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (СХВП)

Правата върху интелектуалната собственост (ИС) са законови права, които защитават творенията на човешкия ум. ИС обхваща широк спектър от творчески области като изобретения, дизайни и различни видове художествено изразяване, като освен това е свързана с други области с търговска насоченост като марки и търговски тайни.

Академията на СХВП предлага различни онлайн семинари на английски език, които обхващат всички аспекти на интелектуалната собственост. Онлайн семинарите могат да бъдат намерени безплатно на уебсайта на академията на СХВП.

Онлайн обучение по европейско патентно право (Европейска патентна академия)

Европейската патентна академия е разработила няколко онлайн курса на английски, френски и немски език относно патентите и европейската патентна система. Курсовете са предназначени за персонала на националните патентни служби, патентни библиотеки и всеки друг, който е заинтересован от обучение в тази област. Обхванатите теми включват търсене, класификация и възражение.

Онлайн курсовете са безплатни и могат да бъдат намерени на уебсайта на Европейската патентна академия.

Библиотека и кът за обучение на Европейското бюро за помощ относно правата на интелектуална собственост (ПИС)

Практикуващите юристи, които желаят да задълбочат познанията си по интелектуална собственост или правата на интелектуална собственост (ПИС), могат да се свържат с Европейското бюро за помощ относно ПИС. Въпреки първоначалната насоченост към бенефициери на финансирани от ЕС изследователски проекти и малки и средни предприятия от ЕС, участващи в транснационални партньорски споразумения, библиотеката и кътът за обучение предлагат ресурси за обучение, които могат да бъдат полезни за практикуващите юристи, включително бюлетини, казуси, информационни листове, отговори на често задавани въпроси, речник, полезни документи, пакети за обучение и т.н. Ресурсите са достъпни предимно на английски език.

Курсове за дистанционно обучение (Световна организация за интелектуална собственост – СОИС)

Въпреки че информацията там не е специално насочена към правото на ЕС, СОИС предоставя полезни модули за онлайн обучение, както за начинаещи, така и за напреднали, които обхващат всички аспекти на интелектуалната собственост. Курсовете за дистанционно обучение обхващат интелектуалната собственост, авторското право, патенти, търговски марки и т.н. Курсовете са достъпни на английски, френски, немски, испански и португалски език.

Последна актуализация: 01/10/2015

Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.
Във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз в момента Комисията актуализира част от съдържанието на този уебсайт. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.