Европейския съдебен атлас по гражданскоправни въпроси

Настоящият раздел на Европейския портал за електронно правосъдие е замислен като място, където в бъдеще да се предоставя единен достъп до практическа информация в областта на съдебното сътрудничество по гражданскоправни въпроси.

Тук можете да намерите информация относно европейските инструменти по гражданскоправни въпроси, включително информация и официални уведомления от държавите членки. Можете също така да намерите компетентните съдилища или органи, пред които да подадете молбата или заявлението си във връзка със съответните инструменти.

Списъкът на инструментите в настоящия раздел ще бъде разширяван постепенно.

За момента са разгледани:

- Преработеният регламент „Брюксел І“ - Регламент (ЕС) № 1215/2012 от 12 декември 2012 г. относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела

Съдебни решения по гражданскоправни и търговски въпроси - Регламент „Брюксел I“ - Регламент (ЕО) № 44/2001 на Съвета от 22 декември 2000 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела

- Взаимното признаване на мерки за осигуряване на защита - Регламент (ЕС) № 606/2013 от 12 юни 2013 г. относно взаимното признаване на мерки за осигуряване на защита по граждански дела

- Приложимо право при развод и законна раздяла - Регламент (ЕС) № 1259/2010 на Съвета от 20 декември 2010 година относно осъществяването на засилено сътрудничество в областта на приложимото право при развод и законна раздяла (наречен „Регламент Рим ІІІ“)

- Медиация - Директива 2008/52/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2008 г. относно някои аспекти на медиацията по гражданскоправни и търговскоправни въпроси

- Искове с малък материален интерес - Регламент (ЕО) № 861/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 11 юли 2007 година за създаване на европейска процедура за искове с малък материален интерес

- Европейска заповед за плащане - Регламент (ЕО) № 1896/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 година за създаване на процедура за европейска заповед за плащане

- Задължения за издръжка - Регламент (ЕО) № 4/2009 на Съвета от 18 декември 2008 година относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на съдебни решения и сътрудничеството по въпроси, свързани със задължения за издръжка

- Европейско изпълнително основание - Регламент (ЕО) № 805/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 година за въвеждане на европейско изпълнително основание при безспорни вземания

- Брачни дела и дела, свързани с родителската отгворност - Регламент (ЕО) № 2201/2003 на Съвета от 27 ноември 2003 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни дела и делата, свързани с родителската отговорност, с който се отменя Регламент (ЕО) № 1347/2000

- Връчване на документи - Регламент (ЕО) № 1393/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 13 ноември 2007 година относно връчване в държавите-членки на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела ( връчване на документи ) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1348/2000 на Съвета

- Правна помощ - Директива 2003/8/ЕО на Съвета от 27 януари 2003 година за подобряване на достъпа до правосъдие при презгранични спорове чрез установяването на минимални общи правила за правната помощ при такива спорове

- Събиране на доказателства - Регламент (ЕО) № 1206/2001 на Съвета от 28 май 2001 година относно сътрудничеството между съдилища на държавите-членки при събирането на доказателства по граждански или търговски дела

Този раздел е приемник на стария уебсайт на Европейския съдебен АТЛАС, който е в процес на закриване.

Последна актуализация: 11/04/2016

Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.
Във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз в момента Комисията актуализира част от съдържанието на този уебсайт. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.