Ευρωπαϊκός δικαστικός άτλας στον τομέα των αστικών υποθέσεων

Η παρούσα ενότητα της δικτυακής πύλης ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης έχει σχεδιαστεί ως μελλοντική υπηρεσία μίας στάσης στον τομέα της παροχής πρακτικών πληροφοριών σχετικά με τη δικαστική συνεργασία σε αστικές υποθέσεις.

Εδώ μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με ευρωπαϊκές νομικές πράξεις για αστικές υποθέσεις, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών και των επίσημων κοινοποιήσεων που παρέχονται από τα κράτη μέλη. Μπορείτε επίσης να εντοπίσετε τα αρμόδια δικαστήρια ή αρχές, στις οποίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο πλαίσιο των νομικών πράξεων.

Ο κατάλογος των νομικών πράξεων που είναι διαθέσιμες στην παρούσα ενότητα θα επεκταθεί σταδιακά.

Προς το παρόν, καλύπτονται οι εξής:

- Αναδιατύπωση του κανονισμού «Βρυξέλλες Ι» – Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1215/2012, της 12ης Δεκεμβρίου 2012, για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις

Αποφάσεις σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις - Βρυξέλλες I - Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 44/2001 του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 2000, για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις

- Αμοιβαία αναγνώριση μέτρων προστασίας – Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 606/2013, της 12ης Ιουνίου 2013, για την αμοιβαία αναγνώριση μέτρων προστασίας σε αστικές υποθέσεις

- Δικαιο που ειναι εφαρμοστεο στο διαζυγιο και τον δικαστικο χωρισμο - Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1259/2010 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2010, για τη θέσπιση ενισχυμένης συνεργασίας στον τομέα του δικαίου που είναι εφαρμοστέο στο διαζύγιο και τον δικαστικό χωρισμό (ο λεγόμενος κανονισμός Ρώμη ΙΙΙ)

- Διαμεσολάβηση - Η οδηγία 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 για ορισμένα θέματα διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις

- Μικροδιαφορές - Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 861/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2007 , για τη θέσπιση ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών

- Ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής - Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1896/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006 , για τη θέσπιση διαδικασίας ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής

- Υποχρεώσεις διατροφής - Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 4/2009 του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2008 , για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων και τη συνεργασία σε θέματα υποχρεώσεων διατροφής

- Ευρωπαϊκός εκτελεστός τίτλος - Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 805/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, για τη θέσπιση ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου για μη αμφισβητούμενες αξιώσεις

Γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας - Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2003, για τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας ο οποίος καταργεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1347/2000

Επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων - Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1393/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Νοεμβρίου 2007 , περί επιδόσεως και κοινοποιήσεως στα κράτη μέλη δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις ( επίδοση ή κοινοποίηση πράξεων ) και κατάργησης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1348/2000 του Συμβουλίου

Νομική συνδρομή - Οδηγία 2002/8/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Ιανουαρίου 2003, για βελτίωση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη επί διασυνοριακών διαφορών μέσω της θέσπισης στοιχειωδών κοινών κανόνων σχετικά με το ευεργέτημα πενίας στις διαφορές αυτές

Απόκτηση αποδείξεων - Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1206/2001 του Συμβουλίου της 28ης Μαΐου 2001 για τη συνεργασία μεταξύ των δικαστηρίων των κρατών μελών κατά τη διεξαγωγή αποδείξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις

Το παρόν τμήμα έχει διαδεχθεί τον παλαιό δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Άτλαντα που καταργείται σταδιακά.

Τελευταία επικαιροποίηση: 11/04/2016

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.
Η Επιτροπή επικαιροποιεί επί του παρόντος μέρος του περιεχομένου του ιστοτόπου λόγω της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.