Europski pravosudni atlas u građanskim stvarima

Ovaj odjeljak europskog portala e-pravosuđe zamišljen je kao buduća središnja informativna točka za praktične informacije o pravosudnoj suradnji u građanskim stvarima.

Ovdje možete pronaći informacije koje se odnose na europske instrumente u građanskim stvarima, uključujući informacije i službene obavijesti država članica. Možete pronaći i nadležne sudove ili tijela kojima možete podnijeti zahtjev u kontekstu instrumenata.

Popis instrumenata dostupnih u ovom odjeljku postupno će se proširivati.

Trenutačno su obuhvaćeni sljedeći instrumenti:

- preinačena Uredba Bruxelles I. – Uredba (EU) br. 1215/2012 od 12. prosinca 2012. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima

Sudske odluke u građanskim i trgovačkim stvarima - Uredba Bruxelles I. - Uredba Vijeća (EZ) br. 44/2001 od 22. prosinca 2000. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima

- uzajamno priznavanje zaštitnih mjera – Uredba (EU) br. 606/2013 od 12. lipnja 2013. o uzajamnom priznavanju zaštitnih mjera u građanskim stvarima

- Zakon primjenjiv na razvod i zakonsku rastavu – Uredba (EU) br. 1259/2010 od 20. prosinca 2010. o provedbi pojačane suradnje u području prava primjenljivog na razvod braka i zakonsku rastavu (Uredba Rim III.)

- Mirenje – Direktivom 2008/52/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2008. o nekim aspektima mirenja u građanskim i trgovačkim stvarima

- Sporovi male vrijednosti - Uredba (EZ) br. 861/2007 Europskog parlementa i Vijeća od 11. srpnja 2007. o uvođenju europskog postupka za sporove male vrijednosti

- Europski platni nalog - Uredba (EZ) br. 1896/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o uvođenju postupka za europski platni nalog

- Obveza uzdržavanja - Uredba Vijeća (EZ) br. 4/2009 od 18. prosinca 2008. o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznavanju i izvršenju sudskih odluka te suradnji u stvarima koje se odnose na obvezu uzdržavanja

- Europski ovršni naslov - Uredba (EZ) br. 805/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. o uvođenju europskog naloga za izvršenje za nesporne tražbine

- Bračni sporovi i predmeti povezani s roditeljskom odgovornošću - Uredba Vijeća (EZ) br. 2201/2003 od 27. studenoga 2003. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u bračnim sporovima i u stvarima povezanim s roditeljskom odgovornošću, kojom se stavlja izvan snage Uredba (EZ) br. 1347/200

Dostava pismena - Uredba (EZ) br. 1393/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. studenoga 2007. o dostavi, u državama članicama, sudskih i izvansudskih pismena u građanskim ili trgovačkim stvarima ( „dostava pismena” ), i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1348/2000

Pravna pomoć - Direktiva Vijeća 2003/8/EZ od 27. siječnja 2003. o unapređenju pristupa pravosuđu u prekograničnim sporovima utvrđivanjem minimalnih zajedničkih pravila o pravnoj pomoći u takvim sporovima

Izvođenje dokaza - Uredba Vijeća (EZ) br. 1206/2001 od 28. svibnja 2001. o suradnji između sudova država članica u izvođenju dokaza u građanskim ili trgovačkim stvarima

Ovaj odjeljak zamjenjuje staru internetsku stranicu Europskog pravosudnog atlasa koja se postupno ukida.

Posljednji put ažurirano: 11/04/2016

Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.
S obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije, Komisija ažurira dio sadržaja na ovim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.