Europos teisminis atlasas civilinėse bylose

Ši Europos e. teisingumo portalo dalis – būsima vieno langelio principu veikianti sistema, kurioje bus teikiama praktinė informacija apie teisminį bendradarbiavimą civilinėse bylose.

Čia rasite informacijos apie aktualias europines civilinių bylų priemones, įskaitant valstybių narių teikiamą informaciją ir oficialius pranešimus. Čia galite rasti informacijos apie kompetentingus valstybių narių teismus ar kitas valdžios institucijas, į kuriuos galima kreiptis dėl šių priemonių.

Čia pateikiamų priemonių sąrašas bus palaipsniui ilginamas.

Šiuo metu į sąrašą įtraukta:

- „Briuselio I“ – 2012 m. gruodžio 12 d. reglamento (ES) Nr. 1215/2012 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo – nauja redakcija

Teismo civilinių ir komercinių bylų sprendimai - Reglamentas „Briuselis I“ - 2000 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 44/2001 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo

- apsaugos priemonių tarpusavio pripažinimas – 2013 m. birželio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 606/2013 dėl apsaugos priemonių tarpusavio pripažinimo civilinėse bylose.

- santuokos nutraukimui ir gyvenimui skyrium taikytina teisė – 2010 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1259/2010, kuriuo įgyvendinamas tvirtesnis bendradarbiavimas santuokos nutraukimui ir gyvenimui skyrium taikytinos teisės srityje (vadinamasis reglamentas „Roma III“)

- tarpininkavimas – 2008 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/52/EB dėl tam tikrų mediacijos civilinėse ir komercinėse bylose aspektų

- ieškiniai dėl nedidelių sumų - 2007 m. liepos 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 861/2007, nustatantis Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą

- Europos mokėjimo įsakymas - 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1896/2006, nustatantis Europos mokėjimo įsakymo procedūrą

- Išlaikymo prievolės - 2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 4/2009 dėl jurisdikcijos, taikytinos teisės, teismo sprendimų pripažinimo ir vykdymo bei bendradarbiavimo išlaikymo prievolių srityje

- Sprendimų vykdymo Europoje tvarka - 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 805/2004, sukuriantis neginčytinų reikalavimų Europos vykdomąjį raštą

- Santuokos ir su tėvų pareigomis susijusios bylos - 2003 m. lapkričio 27 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2201/2003 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis, pripažinimo bei vykdymo, panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 1347/2000

Dokumentų įteikimas - 2007 m. lapkričio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1393/2007 dėl teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimo valstybėse narėse ( dokumentų įteikimas ) ir panaikinantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1348/2000

Teisinė pagalba - 2003 m. sausio 27 d. Tarybos direktyva 2003/8/EB numatanti teisės kreiptis į teismą įgyvendinimo tarptautiniuose ginčuose pagerinimą nustatant minimalias bendras teisinės pagalbos tokiems ginčams taisykles

Įrodymų rinkimas - 2001 m. gegužės 28 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1206/2001 dėl valstybių narių teismų tarpusavio bendradarbiavimo renkant įrodymus civilinėse ar komercinėse bylose

Šis skirsnis pakeičia senąją Europos teisminio ATLASO svetainę, kuri šiuo metu palaipsniui uždaroma.

Paskutinis naujinimas: 14/04/2016

Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.
Komisija šiuo metu atnaujina šios svetainės turinio elementus, susijusius su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.