Atlas Judiciar European în materie civilă

Această secțiune a portalului european e-justiție este destinată să devină ghișeul unic în materie de informații practice privind cooperarea judiciară în materie civilă.

Aceasta vă permite accesul la informații referitoare la instrumentele europene în materie civilă, inclusiv la informații și notificări oficiale furnizate de statele membre. Puteți, de asemenea, să identificați autoritățile sau instanțele competente cărora vă puteți adresa în contextul instrumentelor.

Lista instrumentelor disponibile în această secțiune va fi extinsă treptat.

Pentru moment, sunt acoperite următoarele instrumente:

- Bruxelles I reformare – Regulamentul (CE) nr. 1215/2012 din 12 decembrie 2012 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială

- Hotărâri judecătoreşti în materie civilă şi comercială -Regulamentul Bruxelles I - Regulamentul (CE) nr. 44/2001 al Consiliului din 22 decembrie 2000 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială

- Recunoașterea reciprocă a măsurilor de protecție – Regulamentul (UE) nr. 606/2013 din 12 iunie 2013 privind recunoașterea reciprocă a măsurilor de protecție în materie civilă

- Legislaţia aplicabilă divorţului şi separării de drept – Regulamentul (UE) nr. 1259/2010 al Consiliului din 20 decembrie 2010 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în domeniul legii aplicabile divorţului şi separării de corp (denumit Regulamentul Roma III)

- Medierea – Directiva 2008/52/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2008 privind anumite aspecte ale medierii în materie civilă şi comercială

- Cereri cu valoare redusă - Regulamentul (CE) nr. 861/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 iulie 2007 de stabilire a unei proceduri europene cu privire la cererile cu valoare redusă

- Somaţia europeană de plată - Regulamentul (CE) nr. 1896/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2006 de instituire a unei proceduri europene de somație de plată

- Obligaţiile de întreţinere - Regulamentul (CE) nr. 4/2009 al Consiliului din 18 decembrie 2008 privind competența, legea aplicabilă, recunoașterea și executarea hotărârilor și cooperarea în materie de obligații de întreținere

- Titlul executoriu european - Regulamentul (CE) nr. 805/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 aprilie 2004 privind crearea unui Titlu Executoriu European pentru creanțele necontestate

- Aspecte matrimoniale și aspecte legate de răspunderea părintească - Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 al Consiliului din 27 noiembrie 2003 privind competența, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești, de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1347/2000

Comunicarea / notificarea actelor - Regulamentul (CE) nr. 1393/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 noiembrie 2007 privind notificarea sau comunicarea în statele membre a actelor judiciare și extrajudiciare în materie civilă sau comercială ( notificarea sau comunicarea actelor ) și abrogarea Regulamentului (CE) nr. 1348/2000 al Consiliului

- Asistenţă juridică - Directiva 2003/8/CE a Consiliului din 27 ianuarie 2003 de îmbunătățire a accesului la justiție în litigiile transfrontaliere prin stabilirea unor norme minime comune privind asistența judiciară acordată în astfel de litigii

- Obţinerea de probe - Regulamentul (CE) nr. 1206/2001 al Consiliului din 28 mai 2001 privind cooperarea între instanțele statelor membre în domeniul obținerii de probe în materie civilă sau comercială

Această secțiune urmează să înlocuiască vechiul site al Atlasului judiciar european, care este în curs de a fi suprimat.

Ultima actualizare: 11/04/2016

Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.
Comisia actualizează conținutul acestui site, pentru a reflecta retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.