Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku angličtina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

V ktorom členskom štáte?

Predstavte si situáciu, že ste v spore s podnikom, odborníkom, vaším zamestnávateľom, príslušníkom vašej rodiny alebo s niekým iným vo vašej krajine alebo v zahraničí. Po zlyhaní pokusu o priateľské riešenie sporu môžete chcieť podať na súd žalobu na druhú stranu. Ako sa však dozviete, na ktorý súd v ktorom členskom štáte sa máte obrátiť?

Ak má vaša vec vnútroštátny rozmer, stačí len zistiť príslušný súd, inými slovami súd, ktorý má právomoc. Ak sa obrátite na nesprávny súd alebo ak je otázka právomoci sporná, riskujete, že dôjde k značnému omeškaniu v konaní alebo dokonca zamietnutiu vašej veci na základe nepríslušnosti.

Každý členský štát má v súvislosti s právomocou iné pravidlá, ktoré určujú rozdelenie príslušnosti medzi súdy na jeho území.

Ak má vaša vec medzinárodný alebo cezhraničný rozmer, musíte zistiť: ktorý členský štát a ktorý súd sú príslušné (majú právomoc). Odpoveď na tieto otázky môže mať závažné dôsledky. Ak budete musieť viesť súdny spor v zahraničí, možno sa budete musieť vyrovnať s ďalšími prekážkami a nákladmi, napr. v dôsledku nutnosti preložiť vaše stanoviská, najať si právnika v členskom štáte, v ktorom sa uskutočňuje konanie alebo cestovať na súdne pojednávanie.

Na zistenie príslušného súdu v prípade konkrétnej veci použite vyhľadávací nástroj v Európskom justičnom atlase pre občianske veci. Obsahuje mená a adresy všetkých súdov v členských štátoch príslušných v občianskych a obchodných veciach (súdy prvého stupňa, odvolacie súdy a pod.) a zemepisné oblasti, v ktorých majú právomoc.

Pozri aj ďalšie sekcie o:

Po určení príslušného členského štátu a súdu môžete vec predložiť súdu – na tento účel navštívte sekciu Ako postupovať?.

Posledná aktualizácia: 27/04/2016

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.
Komisia momentálne aktualizuje časť obsahu týchto webových stránok v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.