Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på engelska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

I vilken medlemsstat?

Föreställ dig att du råkat i tvist med ett företag, en näringsidkare, din arbetsgivare, en familjemedlem eller en annan person i ditt hemland eller utomlands. Om försöken att göra upp i godo har misslyckats vill du kanske väcka talan mot motparten. Men hur vet du vilken domstol i vilken medlemsstat du ska vända dig till?

Om omständigheterna i din sak bara avser en medlemsstat behöver du bara fastställa laga domstol, dvs. vilken domstol som är behörig. Om du väcker talan vid fel domstol eller om det uppstår tvist om vilken domstol som är behörig löper du risken att rättegången drar ut på tiden i onödan eller rentav att din talan avvisas därför att domstolen inte är behörig.

Alla medlemsstater har olika regler om hur behörigheten fördelas mellan deras domstolar.

Om ditt ärende är av internationell eller gränsöverskridande karaktär måste du avgöra vilken medlemsstat och vilken domstol som är behörig (har domsrätt). Svaret på dessa frågor kan få betydande konsekvenser. Om du måste väcka talan utomlands kan du drabbas av extra olägenheter och kostnader, t.ex. därför att dina uttalanden måste översättas eller du måste anlita en advokat i den medlemsstat där förfarandet äger rum eller resa till domstolsförhandlingarna.

Med hjälp av sökverktyget på webbplatsen för Europeisk civilrättsatlas hittar du den domstol som är behörig i ett visst fall. Sökverktyget innehåller namn och adress till de domstolar i medlemsstaterna som är behöriga i tvistemål (domstolar i första instans, appellationsdomstolar osv.) samt deras domkretsar.

Se också avsnitten om:

När det fastställts vilken medlemsstat och domstol som är behörig kan du ta ditt fall till domstol. Se avsnittet  Så här gör du.

Senaste uppdatering: 27/04/2016

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.
Vi håller på att uppdatera en del av innehållet på webbplatsen med anledning av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.