Vilken lag är tillämplig?

Om sakförhållandena i den rättstvist du är invecklad i avser flera länder måste det fastställas vilket lands lag domstolen ska tillämpa när den fattar beslut i sakfrågan.

Då handeln och resandet ökar alltmer ökar också risken för att ett företag eller en privatperson råkar i en tvist som har en internationell dimension. Det kan vara fråga om att parterna har olika nationalitet, att de bor i olika länder eller att de har ingått ett avtal som gäller en transaktion som äger rum utomlands.

Om en tvist uppstår räcker det inte att man fastställer vilken domstol som har internationell behörighet att avgöra målet, utan det måste också fastställas vilken lag som ska tillämpas för att avgöra själva saken.

Klicka på en av flaggorna till höger för närmare information.

Senaste uppdatering: 28/09/2015

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.
Vi håller på att uppdatera en del av innehållet på webbplatsen med anledning av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.