Aizsardzības pasākumu savstarpēja atzīšana civillietās

Ar Regulu (ES) Nr. 606/2013 par aizsardzības pasākumu savstarpēju atzīšanu civillietās ir izveidots mehānisms civiltiesiskā kārtā izdoto aizsardzības rīkojumu tiešai atzīšanai starp dalībvalstīm.

Ja jūsu dzīvesvietas dalībvalstī jums par labu ir izdots civiltiesisks aizsardzības rīkojums, jūs varat uz to tieši atsaukties citā dalībvalstī, uzrādot kompetentajām iestādēm apliecību, kas apliecina jūsu tiesības

Regulu piemēro no 2015. gada 11. janvāra.

Lai saņemtu informāciju par dalībvalstu paziņojumiem, lūdzu izvēlieties vienu no karodziņiem, kas redzami labajā pusē.

Papildu informāciju par aizsardzības pasākumu savstarpējo atzīšanu var atrast tam īpaši izveidotā mājas lapā.

Lapa atjaunināta: 28/09/2020

Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.
Sakarā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības Komisija pašlaik atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.