Småmål

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 861/2007 av den 11 juli 2007 om inrättande av ett europeiskt småmålsförfarande ska förbättra och förenkla förfarandena för fordringar av civil eller kommersiell natur på högst 2 000 euro.

Förordningen är tillämplig mellan samtliga EU-länder utom Danmark.

Småmålsförfarandet bygger på användning av standardformulär. Förfarandet är skriftligt om inte domstolen anser att det behövs muntliga förhandlingar.

Förordningen innehåller också tidsfrister för parterna och domstolen för att skynda på processen.

Enligt denna förordning används fyra standardformulär.

På den europeiska e-juridikportalen hittar du information om hur förordningen tillämpas och ett enkelt verktyg för att fylla i formulären.

För att få information om tillvägagångssättet i de olika medlemsstaterna, välj bland flaggorna till höger.


SÖKA BEHÖRIGA DOMSTOLAR

sv_CDB competent court description

EU:s gränsöverskridande förfaranden – Småmålsförfarande


*sv_mandatory field
Senaste uppdatering: 27/04/2016

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.
Vi håller på att uppdatera en del av innehållet på webbplatsen med anledning av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.