Vyživovací povinnosti

Nařízení Rady č. 4/2009 ze dne 18. prosince 2008 o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a o spolupráci ve věcech vyživovacích povinností, jehož cílem je umožnit účinný a rychlý výkon nároků v oblasti vyživovací povinnosti.

Zavádí devět standartizovaných formulářů, které mají usnadnit komunikaci mezi ústředními orgány a umožnit podávání návrhů a žádostí elektronicky.

Nařízení je závazné pro všechny členské státy Evropské unie včetně Spojeného království (rozhodnutí Komise 2009/451/ES ze dne 8. června 2009, Úř. věst. L 149, 12.06.2009, s. 73)

Dánsko prohlášením (Uř. věst. L 149, 12.06.2009, s. 80) potvrdilo svůj záměr provádět obsah uvedeného nařízení, a to v rozsahu, v jakém toto nařízení mění nařízení (ES) č.°44/2001, na základě paralelní dohody uzavřené s Evropským společenstvím.

Dánsko potvrdilo svůj záměr provést obsah prováděcího nařízení ze dne 10. listopadu 2011, kterým se vytvářejí přílohy X a XI k nařízení Rady (ES) č. 4/2009 o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a spolupráci ve věcech vyživovacích povinností. (Oznámení týkající se Dánska. Úř. věst. L195, 18.7.2013, s.1)

Dánsko a Spojené království nejsou vázány Haagským protokolem z roku 2007.

Portál evropské e-justice vám poskytuje informace týkající se platnosti nařízení i snadný nástroj k vyplňování formulářů.

Pro další informace o oznámeních členských států zvolte jednu z vlaječek uvedených na pravé straně.


VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÉ SOUDY

cs_CDB competent court description

Rodinné právo – výživné


*cs_mandatory field
Poslední aktualizace: 16/04/2015

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.
S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.