Elatusvelvoitteet

Joulukuun 18. päivä 2008 annetulla, elatusvelvoitteita koskevalla neuvoston asetuksella (EY) N:o 4/2009 pyritään elatusapusaatavien nopeaan ja tehokkaaseen perintään.

Asetuksella otetaan käyttöön yhdeksän vakiolomaketta, jotka helpottavat keskusviranomaisten viestintää ja mahdollistavat hakemusten tekemisen sähköisessä muodossa.

Asetusta sovelletaan kaikkiin Euroopan unionin jäsenvaltioihin Yhdistynyt kuningaskunta mukaan luettuna (komission päätös 2009/451/EY, tehty 8 päivänä kesäkuuta 2009, EUVL L 149, 12.6.2009, s. 73).

Tanska vahvisti aikovansa soveltaa asetuksen sisältöä Euroopan yhteisön kanssa tehdyn sopimuksen (EUVL L 149, 12.6.2009, s. 80) pohjalta siltä osin kuin asetuksella muutetaan asetusta (EY) N:o 44/2001.

Tanska vahvisti aikovansa panna täytäntöön 10 päivänä marraskuuta 2011 annetun täytäntöönpanoasetuksen (komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1142/2011 toimivallasta, sovellettavasta laista, päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta sekä yhteistyöstä elatusvelvoitteita koskevissa asioissa neuvoston asetuksen (EY) N:o 4/2009 liitteiden X ja XI vahvistamisesta).  (Tanskan ilmoitus, EUVL L 195, 18.7.2013, s. 1)

Vuoden 2007 Haagin pöytäkirja ei sido Tanskaa eikä Yhdistynyttä kuningaskuntaa.

Euroopan oikeusportaalissa on lisätietoa asetuksen soveltamisesta sekä lomakkeiden täyttämistä helpottava työkalu.

Valitse jokin sivun oikeassa reunassa olevista lipuista saadaksesi tietoa jäsenvaltioiden ilmoituksista.


ETSI TOIMIVALTAISIA TUOMIOISTUIMIA

fi_CDB competent court description

Perheoikeus – elatusvelvollisuus


*fi_mandatory field
Päivitetty viimeksi: 20/04/2015

Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.
Komissio päivittää parhaillaan verkkosivujaan, joiden sisältöön Yhdistyneen kuningaskunnan ero EU:sta vaikuttaa. Kaikki sivut eivät välttämättä ole vielä ajan tasalla, mutta tiedot korjataan aikanaan.