Onderhoudsverplichtingen

Landspecifieke informatie en onlineformulieren betreffende Verordening (EG) nr. 4/2009

Algemene informatie

Verordening (EG) nr. 4/2009 van de Raad van 18 december 2008 betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen, en de samenwerking op het gebied van onderhoudsverplichtingen.

Zij bevat negen standaardformulieren die de communicatie tussen centrale autoriteiten moet vergemakkelijken en de elektronische indiening van verzoeken mogelijk moet maken.

Deze verordening is van toepassing tussen alle EU-lidstaten.

Denemarken heeft bevestigd de inhoud van de verordening ten uitvoer te willen leggen, voor zover deze verordening Verordening (EG) nr. 44/2001, door middel van een verklaring (PB L 149 van 12.6.2009, blz. 80) gebaseerd op een parallelle overeenkomst met de Europese Gemeenschap.

Denemarken heeft bevestigd dat het voornemens is de inhoud van Uitvoeringsverordening (EU) van 10 november 2011 tot vaststelling van de bijlagen X en XI bij Verordening (EG) nr. 4/2009 van de Raad betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen, en de samenwerking op het gebied van onderhoudsverplichtingen uit te voeren.  (Kennisgeving Denemarken, PB L 195 van 18.7.2013, blz.1)

Het Haagse Protocol van 2007 is niet bindend voor Denemarken.

Op het Europees e-justitieportaal vindt u informatie over de toepassing van de verordening en een handig hulpmiddel voor het invullen van de formulieren.

Niet-verplicht standaardformulier voor de verklaring inzake achterstallige onderhoudsbijdragen

Om de praktische uitvoering van de verordening inzake onderhoudsverplichtingen en de daadwerkelijke uitoefening van burgerrechten in de hele EU te vergemakkelijken, is in het kader van het Europees justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken een niet-verplicht standaardformulier voor de verklaring inzake achterstallige onderhoudsbijdragen vastgesteld.

Dit niet-verplichte formulier heeft tot doel de inning van achterstallige onderhoudsbijdragen te vergemakkelijken en is beschikbaar in 23 talen. Het formulier gaat vergezeld van een praktische gids voor het invullen ervan. Het formulier is beschikbaar in de volgende formats: pdf PDF (891 Kb) nl en xls Excel (454 Kb) nl.

Klik op een van de vlaggen voor landspecifieke informatie.

Links

Haags Protocol van 23 november 2007

GEARCHIVEERDE website Europese justitiële atlas (afgesloten op 30 september 2017)


BEVOEGDE GERECHTEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Familierecht - onderhoudsverplichtingen


*verplichte invoer
Laatste update: 12/06/2021

Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.