Underhållsskyldighet

Rådets förordning (EG) nr 4/2009 av den 18 december 2008 om underhållsskyldighet syftar till att säkerställa en snabb och effektiv indrivning av underhållsbidrag.

Förordningen omfattar nio standardfomulär som ska underlätta kommunikationen mellan centralmyndigheterna och göra det möjligt att ge in ansökningar på elektronisk väg.

Den är tillämplig mellan alla Europeiska unionens medlemsstater, inklusive Storbritannien (kommissionens beslut 2009/451/EG av den 8 juni 2009, EUT L 149, 12.6.2009, s. 73).

Danmark har genom en förklaring, som bygger på ett parallellavtal med Europeiska gemenskapen, bekräftat sin avsikt att genomföra innehållet i förordningen, i den mån den ändrar förordning (EG) nr 44/2001 (EUT L 149, 12.6.2009, s. 80).

Danmark har bekräftat sin avsikt att genomföra innehållet i genomförandeförordningen från den 10 november 2011 om bilagorna X och XI till rådets förordning om underhållsskyldighet. (DK anmälan. EUT L 195, 18.7.2013, s.1)

Danmark och Förenade kungariket är inte bundna av 2007 års Haagprotokoll.

På den europeiska e-juridikportalen hittar du information om hur förordningen tillämpas och ett enkelt verktyg för att fylla i formulären.

För att få information om tillvägagångssättet i de olika medlemsstaterna, välj bland flaggorna till höger.


SÖKA BEHÖRIGA DOMSTOLAR

sv_CDB competent court description

Familjerätt – underhållsskyldighet


*sv_mandatory field
Senaste uppdatering: 20/04/2015

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.
Vi håller på att uppdatera en del av innehållet på webbplatsen med anledning av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.