Mediation

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/52/EF af 21. maj 2008 om visse aspekter af mægling på det civil- og handelsretlige område skal lette adgangen til alternativ tvistbilæggelse og fremme mindelig løsning af tvister ved at tilskynde til anvendelse af mægling og sikre et afbalanceret forhold mellem mægling og retssag.

De kompetente myndigheder er i henhold til direktivets artikel 6, stk. 3, de myndigheder, der er kompetente til at modtage anmodninger om, at indholdet i en skriftlig aftale, der er indgået efter mægling, gøres eksigibelt.

Direktivet finder anvendelse på alle medlemsstaterne i Den Europæiske Union med undtagelse af Danmark.

På den europæiske e-Justice-portal finder du oplysninger om, hvordan direktivet anvendes.

Yderligere oplysninger om underretning af medlemsstaterne fås ved at klikke på et af flagene til højre.


SØGNING AF KOMPETENTE RETTER

da_CDB competent court description

Familieret – Formueforholdet mellem ægtefæller


*da_mandatory field
Sidste opdatering: 27/04/2016

Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.
Kommissionen er i gang med at opdatere en del af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.