Vahendus

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. mai 2008. aasta direktiiviga 2008/52/EÜ vahendusmenetluse teatavate aspektide kohta tsiviil- ja kaubandusasjades soovitakse hõlbustada alternatiivsete vaidluste lahendamise menetluste kättesaadavust ja edendada vaidluste rahumeelset lahendamist, soodustades vahendusmenetluse kasutamist ning tagades tasakaalu vahendus- ja kohtumenetluste vahel.

Direktiivi artikli 6 lõike 3 kohased pädevad asutused on need asutused, kelle pädevuses on võtta vastu taotlused, mille eesmärk on pöörata täitmisele vahendamismenetluse tulemusena saadud kirjaliku kokkuleppe sisu.

Direktiiv kehtib kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides peale Taani.

Euroopa e-õiguskeskkonna portaalist leiate teavet direktiivi kohaldamise kohta.

Liikmesriikide esitatud teabega tutvumiseks valige üks paremal asuvatest lippudest.

 


PÄDEVATE KOHTUTE LEIDMINE

et_CDB competent court description

Perekonnaõigus – Abieluvararežiime käsitlevad asjad


*et_mandatory field
Viimati uuendatud: 27/04/2016

Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.
Komisjon uuendab parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.