Starpniecība

Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 21. maija Direktīvas 2008/52/EK par konkrētiem mediācijas aspektiem civillietās un komerclietās mērķis ir atvieglot piekļuvi alternatīvai strīda izšķiršanai un rosināt strīdu izšķiršanu ar izlīgumu, veicinot mediācijas izmantošanu un nodrošinot līdzsvarotas mediācijas un tiesvedības procesu attiecības.

Kompetentās iestādes saskaņā ar Direktīvas 6. panta 3. punktu ir iestādes, kas ir kompetentas pieņemt lūgumus, lai mediācijā panākta rakstiska izlīguma saturu atzīst par izpildāmu.

Direktīvu piemēro visās Eiropas Savienības dalībvalstīs, izņemot Dāniju.

Eiropas e-tiesiskuma portālā ir informācija par šīs direktīvas piemērošanu.

Lai saņemtu informāciju par dalībvalstu paziņojumiem, lūdzu izvēlieties vienu no karodziņiem, kas redzami labajā pusē.


KOMPETENTU TIESU MEKLĒŠANA

lv_CDB competent court description

Ģimenes tiesības – Laulāto mantiskās attiecības


*lv_mandatory field
Lapa atjaunināta: 27/04/2016

Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.
Sakarā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības Komisija pašlaik atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.