Mediácia

V smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/52/ES z 21. mája 2008 o určitých aspektoch mediácie v občianskych a obchodných veciach sa odzrkadľuje snaha uľahčiť prístup k alternatívnemu riešeniu sporov a podporovať riešenie sporov v priateľskom duchu prostredníctvom nabádania na používanie mediácie a zabezpečením vyváženého vzťahu medzi mediáciou a súdnym konaním.

Príslušnými orgánmi podľa článku 6 ods. 3 smernice sú orgány príslušné na prijímanie žiadostí požadujúcich, aby obsah písomnej zmluvy, ktorá je výsledkom mediácie, bol vykonateľný.

Smernicu uplatňujú všetky členské štáty Európskej únie s výnimkou Dánska.

Na Európskom portáli elektronickej justície nájdete informácie týkajúce sa uplatňovania smernice.

Informácie o oznámeniach členských štátov získate po kliknutí na jednu z vlajočiek v pravej časti stránky.


VYHĽADANIE PRÍSLUŠNÉHO SÚDU

sk_CDB competent court description

Rodinné právo – Veci majetkových režimov manželov


*sk_mandatory field
Posledná aktualizácia: 27/04/2016

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.
Komisia momentálne aktualizuje časť obsahu týchto webových stránok v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.