Medling

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/52/EG av den 21 maj 2008 om vissa aspekter på medling på privaträttens område syftar till att underlätta tillgången till alternativ tvistlösning och att främja uppgörelser i godo genom att uppmuntra användningen av medling och genom att säkra ett väl avvägt samspel mellan medling och domstolsförfaranden.

Behöriga myndigheter enligt artikel 6.3 i direktivet är myndigheter som är behöriga att ta emot en begäran om att innehållet i en skriftlig medlingsöverenskommelse ska göras verkställbart.

Direktivet gäller mellan samtliga EU-medlemsstater utom Danmark.

På den europeiska e-juridikportalen kan du läsa om hur direktivet tillämpas.

För att få information om tillvägagångssättet i de olika medlemsstaterna, välj bland flaggorna till höger.


SÖKA BEHÖRIGA DOMSTOLAR

sv_CDB competent court description

Familjerätt – Mål om makars förmögenhetsförhållanden


*sv_mandatory field
Senaste uppdatering: 27/04/2016

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.
Vi håller på att uppdatera en del av innehållet på webbplatsen med anledning av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.