Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница английски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици вече са преведени.
Swipe to change

Наследство

Националните норми в областта на наследството се различават значително в отделните държави членки (що се отнася например до определяне на наследниците, на дяловете и на запазените части, на това с каква свобода на разпореждане разполага наследодателят, как следва да се управлява наследствената маса, докъде се простира отговорността на наследниците за задължения на наследодателя и т.н.). При трансгранични дела, свързани с наследство, е необходимо да се определи кой съд е компетентен да разгледа делото и кое е приложимото право.

С приемането на 4 юли 2012 г. на нови норми на Съюза се прави важна стъпка за улесняването на трансграничното наследяване. Нормите ще улеснят гражданите при решаването на правни въпроси, свързани с международно наследяване. Тези нови норми ще се прилагат към наследството на лицата, починали на или след 17 август 2015 г.

Регламентът гарантира, че дадено трансгранично наследяване се третира по последователен начин, съгласно един-единствен закон и от един-единствен орган. По принцип съдилищата на държавата членка, в която е било последното обичайно местопребиваване на гражданите, ще са компетентни по въпросите, свързани с наследството, и правото на тази държава членка ще прилага. Гражданите ще могат обаче да изберат приложимото право към тяхното наследство да бъде това на държавата на гражданството им. При прилагането на един-единствен закон от един единствен орган по отношение на трансгранично наследяване ще се избягват паралелни производства, които могат да доведат до противоречащи си съдебни решения. По този начин се гарантира също, че съдебните решения, постановени в една държава членка, се признават в целия Съюз, без за това да е необходима специална процедура.

С регламента се въвежда също европейско удостоверение за наследство. Този документ, издаден от компетентния по наследяването орган, може да се използва от наследници, заветници, изпълнители на завещания и управители на наследство с цел доказване на правното им положение и упражняване на правата или правомощията им в други държави членки. След като бъде издадено, европейско удостоверение за наследство ще бъдат признато във всички държави членки, без да се изисква каквато и да е специална процедура.

На 9 декември 2014 г. Комисията прие регламент за изпълнение за изготвяне на формулярите, които следва да се използват съгласно Регламента за наследяването:

- Word Word (303 Kb) bg

- PDF PDF (811 Kb) bg

Един от тези формуляри е европейското удостоверение за наследство:

- Word Word (194 Kb) bg

- PDF PDF (507 Kb) bg

Европейският портал за електронно правосъдие скоро ще предоставя възможността за попълване на формулярите онлайн.

Дания, Ирландия и Обединеното кралство не участват в регламента. В резултат на това производствата по трансгранично наследяване, разглеждани от органи на тези три държави членки, ще продължат да бъдат регулирани от техните национални норми.

Въпросите, свързани с данъчното право при наследяване, са изключени от приложното поле на регламента.

Информация за новите правила за наследяването в ЕС можете да намерите в следната брошура.

Официалните уведомления на държавите членки, участващи в регламента, могат да бъдат намерени тук:

- уведомления по член 78 PDF (406 KB) bg

- уведомления по член 79 PDF (273 KB) bg

Моля, щракнете върху знамето на съответната държава на тази страница, за да направите справка в информационния лист относно националното наследствено право и процедурите в тази държава членка. Информационните листове бяха изготвени от Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела (EJN-civil) съвместно с Съвета на нотариатите от Европейския съюз(CNUE).

Successions in Europe, уебстраница, предложена от CNUE, може да ви помогне да намерите отговори на въпроси, свързани с наследяването в 22 държави членки.

Ако желаете да намерите нотариус в държава членка, можете да използвате търсачката за намиране на нотариус, предоставена от Европейската комисия в сътрудничество с участващите нотариални камари.

Националите правила относно регистрирането на завещания се различават значително. В някои държави членки лицето, което прави завещание („завещателят“), има задължение да го регистрира. В други държави членки регистрирането се препоръчва или касае само някои видове завещания. В няколко държави членки не съществуват регистри на завещанията.

Ако Ви е необходимо да узнаете как да регистрирате завещание в държава членка или дали починало лице е направило завещание, може да направите справка в информационните листове, изготвени от Асоциацията на европейската мрежа на регистрите на завещания (ENRWA) и достъпни на 3-4 езика. В тези информационни листове се обяснява как се регистрират завещания във държавите членки и как могат да се намерят завещания в държавите членки.

Последна актуализация: 04/05/2020

Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.
Във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз в момента Комисията актуализира част от съдържанието на този уебсайт. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.