Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση αγγλικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες
Swipe to change

Κληρονομική διαδοχή

Οι εθνικές διατάξεις περί κληρονομικής διαδοχής διαφέρουν σημαντικά από το ένα κράτος μέλος στο άλλο (π.χ. ως προς την ιδιότητα κληρονόμου, τις κληρονομικές μερίδες, τη νόμιμη μοίρα, την έκταση της ελευθερίας σύνταξης διαθήκης, τον τρόπο διαχείρισης της κληρονομιάς, την έκταση της ευθύνης των κληρονόμων για χρέη του κληρονομηθέντος, κλπ). Στις διασυνοριακές υποθέσεις κληρονομικής διαδοχής, έχει επιτακτική σημασία να προσδιοριστεί το δίκαιο που είναι εφαρμοστέο, καθώς και το δικαστήριο που είναι αρμόδιο να επιληφθεί της υπόθεσης.

Επί του παρόντος, δεν υπάρχουν κοινοί κανόνες σε επίπεδο ΕΕ για την άρση των εν λόγω νομικών ασαφειών. Για τον λόγο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει τη θέσπιση κανονισμού προκειμένου να διασφαλισθεί ότι οι μελλοντικές διασυνοριακές υποθέσεις κληρονομικής διαδοχής θα αντιμετωπίζονται με συνέπεια στο εσωτερικό της ΕΕ.

Αν χρειάζεστε πληροφορίες σχετικά με το κληρονομικό δίκαιο άλλων κρατών μελών, θα σας συμβουλεύαμε να αποταθείτε στις αρχές της χώρας σας ή στις αρχές της χώρας την οποία αφορά η υπόθεσή σας. Μπορείτε επίσης να επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο http://www.successions-europe.eu/el/home, ο οποίος ανήκει στο Συμβούλιο των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τελευταία επικαιροποίηση: 14/10/2020

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.
Η Επιτροπή επικαιροποιεί επί του παρόντος μέρος του περιεχομένου του ιστοτόπου λόγω της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.