Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku angličtina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.
Swipe to change

Dedičské právo

Vnútroštátne normy v oblasti dedičstva sa v jednotlivých členských štátoch značne líšia (napríklad pokiaľ ide o otázky, kto dedí, aké veľké sú dedičské podiely a zákonné dedičské podiely, aká rozsiahla je testamentárna sloboda, ako sa má pozostalosť spravovať, do akej miery sa prenášajú záväzky na dedičov atď.). V cezhraničných prípadoch týkajúcich sa dedičstva je potrebné určiť, ktoré právo sa uplatní a ktorý súd je príslušný na prejednanie veci.

Významným krokom na uľahčenie cezhraničného dedenia bolo prijatie nových pravidiel Únie 4. júla 2012, ktorých cieľom je uľahčiť občanom vysporiadať právne aspekty medzinárodného dedičstva. Tieto nové pravidlá sa vzťahujú na dedičstvo po osobách, ktoré zomrú 17. augusta 2015 alebo neskôr.

Toto nariadenie umožní, aby sa cezhraničné dedičstvo vybavovalo jednotne, podľa jediného práva, a aby ho vybavoval jediný orgán. Rozhodné právo a príslušný súd sa v zásade určujú podľa posledného obvyklého bydliska zosnulého. Občania sa však môžu rozhodnúť, aby rozhodným právom vo veci ich dedičstva bolo právo podľa ich štátnej príslušnosti. Uplatňovaním jediného práva jediným orgánom pri cezhraničnom dedení sa predíde paralelným konaniam s potenciálne rozpornými súdnymi rozhodnutiami. Takisto sa tým zabezpečí, aby rozhodnutia vydané v jednom členskom štáte boli uznávané v celej Únii bez toho, aby boli potrebné nejaké osobitné postupy.

Nariadením sa takisto zavádza európske osvedčenie o dedičstve (European Certificate of Succession – ECS). Tento dokument, ktorý vydáva úrad konajúci vo veci dedičstva, môžu používať dediči, odkazovníci, vykonávatelia závetov a správcovia dedičstva na preukázanie svojho postavenia a uplatňovanie svojich práv alebo právomocí v iných členských štátoch. Po jeho vydaní by ECS mali uznávať vo všetkých členských štátoch bez potreby osobitného konania.

Dňa 9. decembra 2014 Komisia prijala vykonávacie nariadenie, ktorým sa stanovujú tlačivá určené na použitie podľa uvedeného nariadenia.

- Word Word (312 Kb) sk

- PDF PDF (824 Kb) sk

Medzi týmito formulármi je aj európske dedičské osvedčenie:

- Word Word (197 Kb) sk

- PDF PDF (507 Kb) sk

Európsky portál elektronickej justície čoskoro ponúkne možnosť vyplniť tieto formuláre elektronicky.

Dánsko, Írsko a Spojené kráľovstvo sa nezúčastňujú na tomto nariadení. V dôsledku toho sa budú cezhraničné dedičské konania vedené v týchto troch členských štátoch aj naďalej riadiť podľa ich vnútroštátnych pravidiel.

Otázky týkajúce sa právnych predpisov v oblasti dane z dedičstva nie sú predmetom nariadenia.

Informácie o nových pravidlách dedenia v EÚ si môžete prečítať v tejto brožúre.

Oficiálne oznámenia členských štátov zúčastnených na nariadení možno nájsť tu:

- oznámenie podľa článku 78  PDF (433 KB) sk

- oznámenie podľa článku 79 PDF (187 KB) sk

Kliknutím na vlajku príslušnej krajiny na pravej strane tejto stránky si môžete pozrieť informačné listy týkajúce sa dedičského práva a postupov v jednotlivých členských štátoch. Informačné listy vypracovala Európska justičná sieť pre občianskoprávne a obchodné veci (EJS-civil) v spolupráci s Radou notárov EÚ (CNUE).

Dedičstvo v Európe, webové sídlo navrhnuté CNUE, vám pomôže nájsť odpovede na otázky týkajúce sa dedenia v 22 členských štátoch.

Ak si želáte nájsť notára v členskom štáte, môžete použiť vyhľadávací nástroj Ako nájsť notára, ktorý poskytuje Európska komisia v spolupráci so zúčastnenými združenia notárov.

Pravidlá registrácie závetu sa v jednotlivých krajinách značne líšia. V niektorých členských štátoch osoba, ktorá urobí závet (závetca) ho musí zaregistrovať. V iných členských štátoch sa registrácia odporúča alebo sa týka len niektorých typov závetu. V niekoľkých členských štátoch notárske registre závetov neexistujú.

Ak sa potrebujete dozvedieť, ako zaregistrovať závet v niektorom členskom štáte, alebo či zosnulá osoba vyhotovila závet, môžete nahliadnuť do informačných listov, ktoré pripravila Európska sieť registrov závetov (ENRWA) v 3 – 4 jazykoch. Tieto informačné listy vysvetľujú, ako zaregistrovať závet v jednotlivých členských štátoch a poskytuje poradenstvo, ako pri nájsť v jednotlivých členských štátoch.

Posledná aktualizácia: 04/05/2020

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.
Komisia momentálne aktualizuje časť obsahu týchto webových stránok v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.