Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på engelska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Ersättning

Brottoffer i Europeiska unionen (EU) kan få ersättning för skador och/eller förluster de har lidit, oavsett var på EU:s territorium det aktuella brottet begicks.

Läget i de enskilda medlemsstaterna

Varje EU-medlemsstat har sitt eget system för att ersätta brottsoffer för den skada de har lidit till följd av brott. Det finns i grunden två vägar till ersättning: offren kan antingen kräva ersättning direkt från gärningsmannen (vilket ofta innebär att offret måste väcka civilrättslig skadeståndstalan mot denne) eller ansöka om ersättning från staten.

Det kan dock även finnas möjlighet för brottsoffret att föra skadeståndstalan inom ramen för brottmålet mot gärningsmannen (enskilt anspråk). Mer information om denna möjlighet finns här (välj relevant lands flagga till höger och klicka sedan på ”Mina rättigheter under rättegången”).

Situationer med anknytning till flera medlemsstater

Enligt EU-rätten ska varje medlemsstat ha ett nationellt system som garanterar rättvis och lämplig ersättning till brottsoffer. Denna ersättning ska vara lättillgänglig oavsett var i EU en person har blivit utsatt för ett brott. Den relevanta EU-rättsakten i det här sammanhanget är direktivet om ersättning till brottsoffer. Det innehåller bestämmelser som underlättar brottsoffrens tillgång till ersättning i situationer med anknytning till flera medlemsstater (till exempel om brottet begicks i en annan medlemsstat än den där brottsoffret är bosatt) och inrättar ett system för samarbete mellan de nationella myndigheterna.

Senaste uppdatering: 15/06/2016

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.
Vi håller på att uppdatera en del av innehållet på webbplatsen med anledning av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.