Information om nationella faciliteter

Det blir allt vanligare att domstolarna i medlemsstaterna har videokonferensutrustning i rättssalen och i de särskilda lokalerna för hörande av vittnen och sakkunniga.

För att domare, åklagare och kanslipersonal lättare ska kunna hitta den praktiska information de behöver för att kunna höra personerna via videokonferens i ett gränsöverskridande förfarande har ländernas justitieministerier lämnat uppgift om vilka domstolar som har vilken typ av utrustning. Klicka på en av flaggorna till höger för att se uppgifterna. Inga uppgifter har lämnats om videokonferensutrustning i ministerier och fängelser.

Senaste uppdatering: 01/10/2015

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.
Vi håller på att uppdatera en del av innehållet på webbplatsen med anledning av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.