Muut kansainväliset ja EU:n valituselimet

Perusoikeuksiin kohdistuvien loukkausten vuoksi voi ottaa yhteyttä myös eräisiin muihin elimiin.

Ennen yhteydenottoa kansainvälisiin elimiin on kuitenkin aina yritettävä löytää ratkaisu kansallisissa elimissä.

Ota yhteyttä kansainväliseen elimeen ainoastaan, jos

  • asia kuuluu sen yksinomaiseen toimivaltaan
  • kansallinen järjestelmä ei voi vastata vaatimukseesi asianmukaisella tavalla tai
  • et ole tyytyväinen kansallisen järjestelmän antamaan ratkaisuun.

Ennen kuin teet asiasta valituksen tai kantelun jollekin jäljempänä mainitulle elimelle tai pyydät siltä neuvoja, tutustu sen verkkosivuilla annettuihin ohjeisiin.

Tutustu kunkin jäljempänä esitellyn elimen verkkosivustoon ennen kuin teet esimerkiksi sille osoitetun valituksen tai kantelun. Kansainvälisissä elimissä jutturuuhka voi olla jopa pahempi kuin kansallisissa elimissä. Siksi ratkaisua on aina haettava ensin kansallisista elimistä ennen kuin otetaan yhteyttä kansainvälisiin elimiin. Kansainvälisiin elimiin olisi otettava yhteyttä vain jos asia kuuluu kyseisen kansainvälisen elimen yksinomaiseen toimivaltaan, kansallinen järjestelmä ei voi vastata vaatimukseen asianmukaisella tavalla tai kansallinen ratkaisu ei ole tyydyttävä.

Euroopan unioni

Elin

Yhteystiedot

Euroopan unionin tuomioistuin

Osoite: Palais de la Cour de Justice, Boulevard Konrad Adenauer, Kirchberg, L-2925 Luxembourg, Luxembourg

Puhelin: (+352) 43 031

Verkkosivusto: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/fi/

Sähköposti: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/T5_5133/fi/ (yhteydenottolomake)

Huom: Euroopan unionin tuomioistuin tulkitsee EU:n oikeutta varmistaakseen, että sitä sovelletaan kaikissa EU:n jäsenvaltioissa samalla tavoin. Jos sinulle on aiheutunut vahinkoa jonkin jäsenvaltion tai EU:n toimielimen tai niiden henkilöstön jäsenen toimenpiteen tai laiminlyönnin seurauksena, voit ottaa yhteyttä EU:n tuomioistuimeen.

Euroopan komissio

Osoite: European Commission, Secretary-General, B-1049 Brussels, Belgium (postiosoite yhteydenottoja varten)

Puhelin: 00 800 6 7 8 9 10 11

Verkkosivusto: https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/contact/problems-and-complaints/help-defending-your-rights/individuals_fi

Sähköposti: https://europa.eu/european-union/contact/write-to-us_fi (yhteydenottolomake)

Huom: Komissio edistää EU:n yleistä etua ehdottamalla ja panemalla täytäntöön lainsäädäntöä sekä varmistamalla, että jäsenvaltiot soveltavat lainsäädäntöä asianmukaisella tavalla. Jos olet sitä mieltä, että jäsenvaltiosi ei ole soveltanut unionin lainsäädäntöä niin kuin pitää, voit tehdä kantelun komissiolle.

Euroopan tietosuojavaltuutettu

Osoite: Rue Montoyer 30, 1000 Brussels, Belgium

Puhelin: (+32-2) 283 19 00

Verkkosivusto: https://edps.europa.eu/edps-homepage_en

Sähköposti: edps@edps.europa.eu

Huom: Euroopan tietosuojavaltuutetun tehtävänä on valvoa, että EU:n toimielimet ja elimet noudattavat tietosuojasääntöjä. Jos katsot, että jokin jäsenvaltio tai EU:n elin on loukannut yksityisyyttäsi, voit tehdä kantelun Euroopan tietosuojavaltuutetulle.

Euroopan oikeusasiamies

Osoite: 1 Avenue du Président Robert Schuman, CS 30403, F-67001 Strasbourg, France

Puhelin: +33 (0)3 88 17 23 13

Verkkosivusto: https://www.ombudsman.europa.eu/fi/home

Sähköposti: https://www.ombudsman.europa.eu/fi/contacts (yhteydenottolomake)

Huom: Euroopan oikeusasiamies tutkii kanteluja, jotka koskevat EU:n toimielinten tai muiden EU:n elinten huonoa hallintoa. Jos katsot, että jokin EU:n toimielin tai elin on kohdellut sinua huonosti, epäoikeudenmukaisesti, syrjivästi tai loukkaavasti, voit tehdä asiasta kantelun oikeusasiamiehelle.

Euroopan parlamentin vetoomusvaliokunta

Osoite: European Parliament, Bât. Altiero Spinelli, 60 rue Wiertz, B-1047 Brussels, Belgium

Puhelin: -

Verkkosivusto: https://petiport.secure.europarl.europa.eu/petitions/fi/home

Sähköposti: peti-secretariat@ep.europa.eu

Huom: Euroopan parlamentin vetoomusvaliokunnan tehtävänä on tutkia, miten unionin lainsäädäntö on pantu täytäntöön. Jos haluat valittaa unionin lainsäädännön soveltamisalaan kuuluvasta aiheesta, voit esittää vetoomuksen tälle valiokunnalle.

Euroopan neuvosto

Elin

Yhteystiedot

Kansallisten vähemmistöjen suojelua koskevaa Euroopan neuvoston puiteyleissopimusta käsittelevä neuvoa-antava komitea

Osoite: Secretariat of the Framework Convention for the Protection of National Minorities, Council of Europe, Agora Building, F - 67075 Strasbourg Cedex, France

Puhelin: +33 (0)3 88 41 22 96

Verkkosivusto: https://www.coe.int/en/web/minorities/home

Sähköposti: https://www.coe.int/en/web/minorities/contact (yhteydenottolomake)

Huom: Neuvoa-antavalla komitealla on keskeinen rooli puitesopimuksen täytäntöönpanon valvonnassa sopimusvaltioissa. Sen tehtävänä on varmistaa, että kaikki sopimusvaltiot noudattavat yleissopimuksen määräyksiä kansallisiin vähemmistöihin kuuluvien henkilöiden kannalta merkityksellisillä aloilla. Se voi antaa tähän liittyviä tietoja, mutta sillä ei ole valtuuksia toimia yksilövalitusten perusteella.

Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutettu

Osoite: Council of Europe, Office of the Commissioner for Human Rights, F-67075 Strasbourg Cedex, France

Puhelin: +33 (0)3 88 41 34 21

Verkkosivusto: https://www.coe.int/en/web/commissioner/home

Sähköposti: commissioner@coe.int

Huom: Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutettu on riippumaton ja puolueeton tuomioistuinten ulkopuolinen elin, jonka tehtävänä on edistää ihmisoikeuksien tuntemusta ja kunnioitusta. Ihmisoikeusvaltuutetun toimisto voi antaa tähän liittyviä tietoja, mutta sillä ei ole valtuuksia toimia yksilövalitusten perusteella.

Euroopan alueellisten tai vähemmistökielten peruskirjan asiantuntijakomitea

Osoite: European Charter for Regional or Minority Languages, DG II - Directorate of Human Dignity and Equality, Council of Europe, Agora Building, 1 Quai Jacoutot, F-67075 Strasbourg Cedex, France

Puhelin: +33 (0)3 90 21 44 66

Verkkosivusto: https://www.coe.int/en/web/european-charter-regional-or-minority-languages

Sähköposti: minlang.secretariat@coe.int

Huom: Asiantuntijakomitea seuraa Euroopan alueellisten tai vähemmistökielten peruskirjan täytäntöönpanoa. Sen tehtävänä on tutkia alueellisten tai vähemmistökielten todellista tilannetta kussakin sopimusvaltiossa. Se voi antaa tähän liittyviä tietoja, mutta sillä ei ole valtuuksia toimia yksilövalitusten perusteella.

Lasten suojelemista seksuaalista riistoa ja seksuaalista hyväksikäyttöä vastaan koskevan yleissopimuksen osapuolten komitea (Lanzaroten komitea)

Osoite: Children's Rights Division, DG II - Directorate General of Democracy, Council of Europe, F-67075 Strasbourg Cedex, France

Puhelin: -

Verkkosivusto: https://www.coe.int/en/web/children/lanzarote-convention

Sähköposti: lanzarote.committee@coe.int

Huom: Osapuolten komitea seuraa lasten suojelemista seksuaalista riistoa ja seksuaalista hyväksikäyttöä vastaan koskevan yleissopimuksen täytäntöönpanoa. Se edistää tietojen, kokemusten ja hyvien toimintatapojen keruuta, analysointia ja vaihtoa sopimusvaltioiden välillä, jotta voidaan parantaa niiden valmiuksia ehkäistä ja torjua lasten seksuaalista riistoa ja seksuaalista hyväksikäyttöä. Se voi antaa tähän liittyviä tietoja, mutta sillä ei ole valtuuksia toimia yksilövalitusten perusteella.

Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitea

Osoite: Department of the European Social Charter, Directorate General of Human Rights and Rule of Law, Council of Europe, 1, Quai Jacoutot, F – 67075 Strasbourg Cedex

Puhelin: +33 (0)3 90 21 49 61

Verkkosivusto: https://www.coe.int/en/web/european-social-charter

Sähköposti: social.charter@coe.int

Huom: Euroopan sosiaalisessa peruskirjassa vahvistetaan kaikille ihmisille heidän arkielämässään kuuluvat oikeudet, jotka koskevat asumista, terveyttä, koulutusta, työskentelyä, oikeudellista ja sosiaalista suojelua, vapaata liikkuvuutta ja syrjimättömyyttä. Sosiaalisten oikeuksien komitea määrittää, ovatko sopimusvaltioiden kansalliset lait ja käytännöt peruskirjan mukaisia. Se voi antaa tähän liittyviä tietoja, mutta sillä ei ole valtuuksia toimia yksilövalitusten perusteella.

Euroopan rasismin ja suvaitsemattomuuden vastainen komissio

Osoite: Secretariat of ECRI, Council of Europe, F-67075 Strasbourg Cedex, France

Puhelin: +33 (0)3 90 21 46 62

Verkkosivusto: https://www.coe.int/en/web/european-commission-against-racism-and-intolerance/home

Sähköposti: ecri@coe.int

Huom: Rasismin ja suvaitsemattomuuden vastaisen komission tehtävänä on torjua rasismia, rotusyrjintää, muukalaisvihaa, antisemitismiä ja suvaitsemattomuutta Euroopassa ihmisoikeuksien suojelun kannalta. Se voi antaa tähän liittyviä tietoja, mutta sillä ei ole valtuuksia toimia yksilövalitusten perusteella.

Demokratiaa oikeusteitse -komissio (Venetsian komissio)

Osoite: Secretariat of the Venice Commission, Council of Europe, F-67075 Strasbourg Cedex, France

Puhelin: +33 (0)3 88 41 20 67

Verkkosivusto: https://www.venice.coe.int/webforms/events/default.aspx?lang=en

Sähköposti: venice@coe.int

Huom: Venetsian komission tehtävänä on antaa jäsenvaltioilleen oikeudellista neuvontaa perustuslaillisissa kysymyksissä ja erityisesti auttaa niitä kehittämään oikeudellisia ja institutionaalisia rakenteitaan demokratiaa, ihmisoikeuksia ja oikeusvaltioperiaatetta koskevien eurooppalaisten normien ja kansainvälisten kokemusten mukaisesti. Se voi antaa tähän liittyviä tietoja, mutta sillä ei ole valtuuksia toimia yksilövalitusten perusteella.

Oikeuslaitoksen toimivuutta tarkasteleva Euroopan neuvoston pysyvä komitea (European Commission for the Efficiency of Justice, CEPEJ)

Osoite: Directorate General of Human Rights and Rule of Law, Division for the Independence and Efficiency of Justice, Council of Europe, Avenue de l'Europe, F-67075 Strasbourg Cedex, France

Puhelin: +33 (0)3 88 41 35 54

Verkkosivusto: https://www.coe.int/en/web/cepej/home

Sähköposti: cepej@coe.int

Huom: CEPEJ pyrkii parantamaan jäsenvaltioiden oikeuslaitosten tehokkuutta ja toimivuutta. Se voi antaa tähän liittyviä tietoja, mutta sillä ei ole valtuuksia toimia yksilövalitusten perusteella.

Kidutuksen vastainen komitea

Osoite: Council of Europe, Secretariat of the Committee for the Prevention of Torture, F-67075 Strasbourg Cedex, France

Puhelin: +33 (0)3 88 41 39 39

Verkkosivusto: https://www.coe.int/en/web/cpt/home

Sähköposti: cptdoc@coe.int

Huom: Kidutuksen vastainen komitea vierailee vankiloissa arvioidakseen vapautensa menettäneiden henkilöiden kohtelua. Sillä ei ole valtuuksia toimia yksilövalitusten perusteella, mutta se voi arvioida yksityishenkilöiden tekemiä ilmoituksia ja päättää tarvittaessa toimenpiteiden käynnistämisestä.

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin

Osoite: European Court of Human Rights, Council of Europe, F-67075 Strasbourg Cedex, France

Puhelin: +33 (0)3 88 41 20 18

Verkkosivusto: https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home&c=

Sähköposti: http://appform.echr.coe.int/echrrequest/request.aspx?lang=gb (yhteydenottolomake)

Huom: Euroopan ihmisoikeustuomioistuin suojelee Euroopan ihmisoikeussopimuksessa vahvistettuja ihmisoikeuksia. Jos katsot, että ihmisoikeussopimuksen osapuolena olevan valtion toiminta tai toimimatta jättäminen on loukannut oikeuksiasi, voit nostaa kanteen ihmisoikeustuomioistuimessa.

Ihmiskaupan vastaisen toiminnan asiantuntijaryhmä (GRETA)

Osoite: Convention on Action against Trafficking in Human Beings, (GRETA and the Committee of the Parties), Council of Europe, F-67075 Strasbourg Cedex, France

Puhelin: +33 (0)3 90 21 52 54

Verkkosivusto: https://www.coe.int/en/web/anti-human-trafficking

Sähköposti: Trafficking@coe.int

Huom: Ihmiskaupan vastaisen toiminnan asiantuntijaryhmä (GRETA) seuraa ihmiskaupan vastaisen Euroopan neuvoston yleissopimuksen täytäntöönpanoa sopimusvaltioissa. Se voi antaa tähän liittyviä tietoja, mutta sillä ei ole valtuuksia toimia yksilövalitusten perusteella.

Naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan torjunnan asiantuntijaryhmä (GREVIO)

Osoite: Violence against Women Division, Department of Equality and Human Dignity, Council of Europe, F-67075 Strasbourg

Faksi: +33 (0)3 90 21 56 48

Verkkosivusto: https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/home

Sähköposti: conventionviolence@coe.int

Huom: Naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan torjunnan asiantuntijaryhmä (GREVIO) on riippumaton asiantuntijaelin, joka seuraa naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen (Istanbulin yleissopimus) täytäntöönpanoa sopimusvaltioissa. Se voi antaa tähän liittyviä tietoja, mutta sillä ei ole valtuuksia toimia yksilövalitusten perusteella.

 

Yhdistyneet kansakunnat

Elin

Yhteystiedot

Taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien komitea (CESCR)

Osoite: Petitions Team, Office of the High Commissioner for Human Rights, United Nations Office at Geneva, 1211 Geneva 10, Switzerland

Faksi: +41 (0) 22 917 9022

Verkkosivusto: https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/TBPetitions/Pages/HRTBPetitions.aspx

Sähköposti: petitions@ohchr.org

Huom: Taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien komitea (CESCR) on riippumaton asiantuntijaelin, joka seuraa taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen täytäntöönpanoa sopimusvaltioissa. Jos katsot, että jokin sopimusvaltio on loukannut jotakin sinulle yleissopimuksen nojalla kuuluvaa oikeutta, voit tehdä valituksen komitealle. Valituksen voi tehdä ainoastaan sellaista sopimusvaltiota vastaan, joka on hyväksynyt komitean toimivallan tutkia yksilövalituksia.

Naisten syrjinnän poistamista käsittelevä komitea (CEDAW)

Osoite: Petitions Team, Office of the High Commissioner for Human Rights, United Nations Office at Geneva, 1211 Geneva 10, Switzerland

Faksi: +41 (0) 22 917 9022

Verkkosivusto: https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/TBPetitions/Pages/HRTBPetitions.aspx

Sähköposti: petitions@ohchr.org

Huom: Naisten syrjinnän poistamista käsittelevä komitea (CEDAW) on riippumaton asiantuntijaelin, joka seuraa kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan yleissopimuksen täytäntöönpanoa sopimusvaltioissa. Jos katsot, että jokin sopimusvaltio on loukannut jotakin sinulle yleissopimuksen nojalla kuuluvaa oikeutta, voit tehdä valituksen komitealle. Valituksen voi tehdä ainoastaan sellaista sopimusvaltiota vastaan, joka on hyväksynyt komitean toimivallan tutkia yksilövalituksia.

Rotusyrjinnän poistamista käsittelevä komitea (CERD)

Osoite: Petitions Team, Office of the High Commissioner for Human Rights, United Nations Office at Geneva, 1211 Geneva 10, Switzerland

Faksi: +41 (0) 22 917 9022

Verkkosivusto: https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/TBPetitions/Pages/HRTBPetitions.aspx

Sähköposti: petitions@ohchr.org

Huom: Rotusyrjinnän poistamista käsittelevä komitea (CERD) on riippumaton asiantuntijaelin, joka seuraa kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamista koskevan yleissopimuksen täytäntöönpanoa sopimusvaltioissa. Jos katsot, että jokin sopimusvaltio on loukannut jotakin sinulle yleissopimuksen nojalla kuuluvaa oikeutta, voit tehdä valituksen komitealle. Valituksen voi tehdä ainoastaan sellaista sopimusvaltiota vastaan, joka on hyväksynyt komitean toimivallan tutkia yksilövalituksia.

Tahdonvastaisia katoamisia käsittelevä komitea (CED)

Osoite: Petitions Team, Office of the High Commissioner for Human Rights, United Nations Office at Geneva, 1211 Geneva 10, Switzerland

Faksi: +41 (0) 22 917 9022

Verkkosivusto: https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/TBPetitions/Pages/HRTBPetitions.aspx

Sähköposti: petitions@ohchr.org

Huom: Tahdonvastaisia katoamisia käsittelevä komitea (CED) on riippumaton asiantuntijaelin, joka seuraa kaikkien ihmisten suojelemiseksi tahdonvastaiselta katoamiselta tehdyn yleissopimuksen täytäntöönpanoa sopimusvaltioissa. Jos katsot, että jokin sopimusvaltio on loukannut jotakin sinulle yleissopimuksen nojalla kuuluvaa oikeutta, voit tehdä valituksen komitealle. Valituksen voi tehdä ainoastaan sellaista sopimusvaltiota vastaan, joka on hyväksynyt komitean toimivallan tutkia yksilövalituksia.

Lapsen oikeuksien komitea (CRC)

Osoite: Petitions Team, Office of the High Commissioner for Human Rights, United Nations Office at Geneva, 1211 Geneva 10, Switzerland

Faksi: +41 (0) 22 917 9022

Verkkosivusto: https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/TBPetitions/Pages/HRTBPetitions.aspx

Sähköposti: petitions@ohchr.org

Huom: Lapsen oikeuksien komitea (CRC) on riippumaton asiantuntijaelin, joka seuraa lapsen oikeuksien yleissopimuksen ja sen kahden valinnaisen pöytäkirjan (pöytäkirja lasten myynnistä, lapsiprostituutiosta ja lapsipornografiasta sekä pöytäkirja lasten osallistumisesta aseellisiin selkkauksiin) täytäntöönpanoa sopimusvaltioissa.

Jos katsot, että jokin sopimusvaltio on loukannut jotakin sinulle yleissopimuksen nojalla kuuluvaa oikeutta, voit tehdä valituksen komitealle. Valituksen voi tehdä ainoastaan sellaista sopimusvaltiota vastaan, joka on hyväksynyt komitean toimivallan tutkia yksilövalituksia.

Vammaisten henkilöiden oikeuksien komitea (CRPD)

Osoite: Petitions Team, Office of the High Commissioner for Human Rights, United Nations Office at Geneva, 1211 Geneva 10, Switzerland

Faksi: +41 (0) 22 917 9022

Verkkosivusto: https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/TBPetitions/Pages/HRTBPetitions.aspx

Sähköposti: petitions@ohchr.org

Huom: Vammaisten henkilöiden oikeuksien komitea (CRPD) on riippumaton asiantuntijaelin, joka seuraa vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen täytäntöönpanoa sopimusvaltioissa. Jos katsot, että jokin sopimusvaltio on loukannut jotakin sinulle yleissopimuksen nojalla kuuluvaa oikeutta, voit tehdä valituksen komitealle. Valituksen voi tehdä ainoastaan sellaista sopimusvaltiota vastaan, joka on hyväksynyt komitean toimivallan tutkia yksilövalituksia.

Kidutuksen vastainen komitea (CAT)

Osoite: Petitions Team, Office of the High Commissioner for Human Rights, United Nations Office at Geneva, 1211 Geneva 10, Switzerland

Faksi: +41 (0) 22 917 9022

Verkkosivusto: https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/TBPetitions/Pages/HRTBPetitions.aspx

Sähköposti: petitions@ohchr.org

Huom: Kidutuksen vastainen komitea (CAT) on riippumaton asiantuntijaelin, joka seuraa kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastaisen yleissopimuksen täytäntöönpanoa sopimusvaltioissa. Jos katsot, että jokin sopimusvaltio on loukannut jotakin sinulle yleissopimuksen nojalla kuuluvaa oikeutta, voit tehdä valituksen komitealle. Valituksen voi tehdä ainoastaan sellaista sopimusvaltiota vastaan, joka on hyväksynyt komitean toimivallan tutkia yksilövalituksia.

Ihmisoikeuskomitea

Osoite: Petitions Team, Office of the High Commissioner for Human Rights, United Nations Office at Geneva, 1211 Geneva 10, Switzerland

Faksi: +41 (0) 22 917 9022

Verkkosivusto:https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/TBPetitions/Pages/HRTBPetitions.aspx

Sähköposti: petitions@ohchr.org

Huom: Ihmisoikeuskomitea on riippumaton asiantuntijaelin, joka seuraa kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen täytäntöönpanoa sopimusvaltioissa. Jos katsot, että jokin sopimusvaltio on loukannut jotakin sinulle yleissopimuksen nojalla kuuluvaa oikeutta, voit tehdä valituksen komitealle. Valituksen voi tehdä ainoastaan sellaista sopimusvaltiota vastaan, joka on hyväksynyt komitean toimivallan tutkia yksilövalituksia.

YK:n ihmisoikeusneuvosto

Osoite: Special Procedures Division, OHCHR-UNOG, 8-14 Avenue de la Paix, 1211 Geneva 10, Switzerland

Faksi: +41 (0) 22 917 9006

Verkkosivusto:http://www2.ohchr.org/english/bodies/chr/special/communications.htm

Sähköposti: urgent-action@ohchr.org, SPBInfo@ohchr.org

Huom: YK:n ihmisoikeusneuvoston erityismenettelyjen jaosto on riippumaton asiantuntijaelin, jonka tehtävänä on raportoida ja antaa neuvoja ihmisoikeuskysymyksistä temaattisesta tai maakohtaisesta näkökulmasta. Jos katsot, että jokin sopimusvaltio on loukannut jotakin sinulle kuuluvaa kansalais- tai poliittista oikeutta tai taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksiasi, voit tehdä valituksen jaostolle.

Päivitetty viimeksi: 29/04/2019

Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.