Взаимно признаване на мерки за осигуряване на защита

Право на лицата да продължат да се ползват от мерки за осигуряване на защита при преместване в друга държава членка

Ако сте жертва (особено на различни видове домашно насилие и на преследване), за да Ви защитят ефективно от насилие и тормоз, националните власти често могат да постановят във Ваша полза специални мерки (заповед за въздържане от домашно насилие, ограничителна заповед или друга подобна заповед за защита), които допринасят за предотвратяването на последваща агресия или нападение от страна на извършителя. Ако вече Ви е издадена заповед за защита в една държава членка, може да искате да продължите да се ползвате от тази защита и при преместване или пътуване в друга държава членка. За тази цел ЕС разработи механизъм за взаимно признаване на мерките за осигуряване на защита.

Националните мерки за осигуряване на защита могат да бъдат с гражданско-, наказателно- или административноправен характер, като продължителността, обхватът и процедурите за приемането им в отделните държави членки се различават. Поради различните правни основания за взаимно признаване на гражданскоправните и наказателноправните мерки в законодателството на ЕС, за да се гарантира движението на трите най-често срещани вида мерки за осигуряване на защита в ЕС, беше необходимо да се създадат два отделни инструмента. Заповедите за защита, попадащи в приложното поле на директивата и на регламента, се отнасят до случаите, в които като жертва или като потенциална жертва на престъпление се ползвате от постановена във Ваша полза забрана лицето, създаващо опасност, да влиза на определени места, да се свързва с Вас или да Ви доближава, или от акт, който урежда реда за осъществяване на тези действия.

С Директива 2011/99/ЕС относно европейската заповед за защита се установява механизъм за признаване между държавите членки на заповедите за защита, издадени като наказателноправна мярка.

Ако разполагате със заповед за защита, издадена по наказателно дело в една от държавите членки, можете да поискате издаването на европейска заповед за защита.

Защитата следва да Ви бъде предоставена посредством нова мярка за защита, приета от държавата членка, до която пътувате или в която се премествате, като се следва опростена и ускорена процедура.

Държавите членки въвеждат разпоредбите на директивата в националните си законодателства до 11 януари 2015 г.

Ако обаче разполагате със заповед за защита, издадена по гражданско дело в държавата членка по местопребиваването Ви, можете да се позовете на Регламент (ЕС) № 606/2013 относно взаимното признаване на мерки за осигуряване на защита по граждански дела, който установява механизъм за пряко признаване между държавите членки на заповедите за защита, издадени като гражданскоправна мярка.

Следователно, ако разполагате с гражданскоправна заповед за защита, издадена в държавата членка по местопребиваването Ви, можете директно да се позовете на нея в другите държави членки като се снабдите с удостоверение за правата Ви и го представите на компетентните органи.

Регламентът се прилага от 11 януари 2015 г.

Последна актуализация: 28/04/2016

Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.
Във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз в момента Комисията актуализира част от съдържанието на този уебсайт. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.