Връчване на документи: официално предаване на актове

Ако сте страна по съдебно производство и трябва да изпратите и/или да получите съдебни или извънсъдебни документи, можете да намерите национална информация относно това как да процедирате тук.

Регламент (ЕО) № 1393/2007 на Съвета от 13 ноември 2007 г. относно връчване в държавите членки на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела урежда връчването на съдебни и извънсъдебни документи между държави членки на Европейския съюз. В него се предвижда процедура за връчване на документи чрез определени „предаващи“ и „получаващи органи“ между държави — членки на ЕС, включително Дания.

Регламентът се отнася например до съдебни документи като призовки, уведомяващи за започването на производството, писмена защита, жалби, съдебни разпореждания или извънсъдебни документи, като например нотариални актове, които трябва да бъдат връчени в държава от ЕС, различна от тази, в която пребивавате постоянно.

Моля, изберете съответното знаме на държавата, за да получите по-подробна национална информация.

Последна актуализация: 13/05/2019

Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.