Dokumentide kättetoimetamine

Kui Te alustate kohtumenetlust, peate saatma vastaspoolele eri dokumente ja saate ise dokumente vastu.

Selleks võib Teil olla vaja toimetada muus kui elukohajärgses liikmesriigis kätte kohtudokumente nagu kohtukutse, milles teatatakse menetluse algatamisest, kaebused, kaitseväited, ajutised kohtumäärused või kohtuvälised dokumendid nagu notariaalaktid.

Üksikasjalikuma teabe saamiseks valige palun üks ekraani paremas servas asuvatest lippudest.

Viimati uuendatud: 28/09/2015

Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.
Komisjon uuendab parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.