Betekening of kennisgeving van stukken

Als u partij bent in een gerechtelijke procedure, dient u bepaalde stukken te doen toekomen aan de wederpartij en ontvangt u op uw beurt andere stukken.

Het kan in dit verband nodig zijn om gerechtelijke stukken te betekenen of daarvan kennisgeving te doen, bijvoorbeeld de dagvaarding ten teken van de aanvang van de procedure, beroepschriften, conclusies van antwoord, gerechtelijke bevelen of buitengerechtelijke stukken, zoals akten die zijn gelegaliseerd in een andere lidstaat dan die waarvan u ingezetene bent.

Voor nadere informatie klikt u op een van de vlaggetjes rechts.

Laatste update: 28/09/2015

Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.
Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.