Doručovanie listín

Ak sa stanete účastníkom súdneho konania, budete musieť zasielať druhej strane sporu rôzne písomnosti, ale takisto budete rôzne písomnosti dostávať.

Na tento účel môže byť potrebné doručovať súdne písomnosti ako predvolania oznamujúce začatie konania, odvolania, vyjadrenia odporcu, súdne príkazy alebo mimosúdne písomnosti ako napr. notárske listiny, a to do iného členského štátu, ako je členský štát, v ktorom máte bydlisko.

Ak chcete získať podrobné informácie, kliknite na jednu z vlajok uvedených napravo.


Posledná aktualizácia: 29/09/2015

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.
Komisia momentálne aktualizuje časť obsahu týchto webových stránok v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.